Archiwa

Linki

Małżeństwo

„Jezus rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 5-6)
     „Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę, całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KPK 1055,1).    Małżeństwo będące głęboką wspólnotą życia i miłości nie jest instytucją czysto ludzką. Sam bowiem Bóg jest jego twórcą, gdyż stworzył człowieka z miłości i powołał go także do miłości trwałej i nieodwołalnej. Od samego początku Pan Bóg ustanowił małżeństwo jako trwały i nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. Według słów Chrystusa Pana, sam Bóg ich łączy:
„Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 6).     Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety został podniesiony przez Chrystusa do godności sakramentu. Przez ten sakrament chrześcijańscy małżonkowie stają się znakiem tajemnicy jedności i płodnej miłości, łączącej Chrystusa z Kościołem i w tej tajemnicy uczestniczą  Małżeństwo jako sakrament powstaje poprzez zawarcie umowy małżeńskiej, czyli przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, w której oddają się oni sobie i przyjmują wzajemnie. Całkowitej wierności małżonków, a także nierozerwalności węzła małżeńskiego, wymaga zarówno szczególna wspólnota mężczyzny i kobiety, jak również dobro dzieci. Autentyczna, prawdziwa miłość małżeńska z natury swojej nastawiona jest na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Wypowiada się w dziecku. Dzieci są owocem miłości rodziców i „są najcenniejszym darem małżeństwa”, a „rodzicom przynoszą najwięcej dobra” (KDK 50). Innym celem małżeństwa jest doprowadzenie do pełnego rozwoju i dojrzałości miłości między małżonkami, a także wzajemna pomoc w dążeniu do świętości i dojrzałości chrześcijańskiej. Przygotowanie do małżeństwa
     W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego (datę ślubu można ustalić wcześniej).

Obowiązki narzeczonych:
  1. Ukończony kurs przedmałżeński
  2. Trzykrotne spotkania w poradni rodzinnej ( ostatnia niedziela każdego miesiąca od godz. 17.00 )
  3. Odbycie dwukrotnej spowiedzi przedślubnej (pierwsza – po zgłoszeniu zapowiedzi; druga – tuż przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do sakramentu małżeństwa).
  4. Udział w skupieniu przedślubnym ( w piątek przed ślubem o godz. 17.00)
  5. Jeżeli narzeczeni chcą zawrzeć ślub tzw. konkordatowy zobowiązani są zgłosić się do USC i dostarczyć dokument zezwalający na pobłogosławienie małżeństwa ze skutkami cywilnymi.
  6. Trzykrotne spotkanie w kancelarii parafialnej:
   1) – spisanie protokołu przedmałżeńskiego i stwierdzenie braku przeszkód małżeńskich,
       – wydanie prośby o wygłoszenie zapowiedzi do parafii zamieszkania narzeczonego (-ej),
       – ustalenie daty ślubu,
       – umówienie się na drugie spotkanie,
   2) – narzeczony(a) przynosi dokument o wygłoszeniu zapowiedzi przedmałżeńskich od własnego ks. Proboszcza stwierdzający brak przeszkód małżeńskich,
       – – umówienie się na trzecie spotkanie ze świadkami w tym tygodniu, w którym narzeczeni   zawierają związek małżeński                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             –  narzeczeni uzgadniają oprawę muzyczną liturgii sakramentu małżeństwa, wystrój kościoła, podają dane fotografa  
   3) – spisanie aktu ślubu i złożenie podpisów przez narzeczonych i świadków,
       – omówienie ceremonii zawarcia sakramentu małżeństwa
       – jeśli narzeczeni zawarli już kontrakt cywilny przynoszą także dokument z USC stwierdzający zawarty związek,
Dokumenty:
  1. Świadectwo sakramentu chrztu świętego obydwu stron.
  2. Świadectwo bierzmowania.
  3. Dyplom ukończenia nauki religii z ostatniej klasy szkoły średniej.
  4. Dowody osobiste.
  5. Dokument z USC stwierdzający brak przeszkód (w wypadku zawierania małżeństwa kościelnego
      wraz ze skutkami cywilnymi) – data wystawienia nie może przekraczać 3 miesięcy od daty ślubu. • obrączki

Spotkania z narzeczonymi – bezpośrednie przygotowanie
do Sakramentu Małżeństwa.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w ostatnią niedzielę miesiąca
godz. 17.00 w Domu Parafialnym.

BEZPŁATNE KONSULTACJE
 

W Parafii Świętego Jana Chrzciciela działa przyparafialna Poradnia
Rodzinna – zajmująca się przede wszystkim prowadzeniem Nauk
Przedmałżeńskich – przeznaczonych dla narzeczonych. Nauki obejmują trzy
spotkania z Nauczycielem Naturalnego Planowania Rodziny, odbywającymi
się raz w miesiącu. Na spotkaniach para poznaje teorię jednej z Metod
Naturalnych – zalecanych przez Kościół.
Metody naturalne mylnie kojarzone są jedynie z kalendarzykiem małżeńskim
i na podstawie takich spotkań widać jak bardzo potrzebne są rozmowy z
narzeczonymi.

"Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską"
Przysięga małżeńska w całości brzmi: "Ja N., biorę Ciebie N. za żonę
(męża) i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię
nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w
Trójcy Jedyny i wszyscy święci."
Po rozłożeniu na poszczególne człony możemy poddać ja wspomnianej
analizie: "Oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci" – fragment ten
zawiera w sobie głębokie pragnienie bliskości, współobecności wybranego
świadomie współmałżonka wyraźnie ukierunkowane na tę właśnie osobę.
Chociaż tutaj jednak o coś więcej niż o prostą obecność. Mamy być ze
sobą na dobre i na złe. Nie powinniśmy poddawać małżeństwa ciężkiej
próbie dłuższej rozłąki w imię jakiegoś dobra, np. w celach zarobkowych,
tak niestety ostatnio rozpowszechnionej. Jest to szczególnie ważne dla
małżeństw z niedługim stażem. Tylko bowiem przebywając ze sobą mogą oni
budować swoją wspólnotę, uczyć się wzajemnie komunikacji, poznawać
siebie i umacniać powstałe już pozytywne relacje.
Rzecz w tym więc, by być blisko we wszystkich sprawach wielkich i małych
każdego dnia; być niejako "pod ręką" w razie gdyby nasza obecność była
oczekiwana, pożądana lub wręcz potrzebna współmałżonkowi w danym
momencie. Nie opuszczać, być blisko to również dbać o rozwijanie
poczucia wzajemnej bliskości i zaufania. Jest to szczególnie cenne
zwłaszcza wobec najbardziej dosłownej bliskości wyrażonej w małżeńskim
akcie zespolenia seksualnego, który dla innej harmonii wymaga bliskości
uczuciowej aż do granicy zatracenia się w sobie. Być blisko siebie nie
zawsze jednak oznacza być sobie bliskim. Wiemy bowiem jak pomimo
fizycznej obecności można coraz bardziej się od siebie oddalać …
Ślubując sobie "wierność" – potwierdzamy wyłączność naszego wyboru.
Jeśli nasza miłość jest autentyczna i dojrzała, pragniemy przeżywać ją
bez reszty. Takiego całkowitego oddania wymaga zresztą tak wyjątkowy
rodzaj wzajemnego zbliżenia. Jeśli ma to być silne, intensywne,
satysfakcjonujące przeżywanie, próby łamania tej wyłączności muszą odbić
się na jakości takiej relacji, powodując jej spłycenie, powierzchowność
i w efekcie rozczarowanie. Przyrzekając wierność musimy być świadomi, że
chodzi o to, iż może istnieć tylko jedna, jedyna taka osoba, z którą
mamy niepodzielnie przeżywać świat naszych najtajniejszych myśli, do
niej kierować najintymniejsze uczucia, z nią dzielić mnóstwo spraw,
codziennych działań. Mamy być lojalni względem siebie we wszystkich,
również seksualnych gestach i działaniach, a co więcej: nawet w myślach
nie powinniśmy występować przeciwko współmałżonkowi.
Wymóg tak rozumianej wierności nakłada się niejako na kolejny człon
przeżywania małżeńskiego, tzw. "uczciwość" małżeńską rozumianą jako
empatię czyli współodczuwanie. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o to, aby
współmałżonek solidaryzował się z nami wobec innych osób, lecz aby całym
swoim sercem działał dla dobra wspólnoty. Poczucia szczęścia i
satysfakcji ma nam dostarczyć świadomość, iż obdarzany naszą miłością
współmałżonek jest szczęśliwy. Mamy więc uczciwie postępować tak, aby
dobro i szczęście naszej żony czy naszego męża było celem nadrzędnym
wszelkich naszych poczynań. Nie można tego realizować bez otwartej,
jasnej, szczerej, pełnej zrozumienia komunikacji. Uczciwość małżeńska to
znaczy również ujawnić partnerowi swoje uczucia względem niego oraz
emocje dotyczące rodziny, znajomych i innych problemów a także we
wszystkich sprawach starać się wczuwać w sytuację współmałżonka i na
dane zagadnienie starać się spojrzeć z jego właśnie punktu widzenia.
Wszystko to jest niezbędne, aby mogła rozwijać się "miłość", która
przywiodła narzeczonych do ołtarza. To ona jest jednocześnie przyczyną i
efektem naszej wyłącznej więzi, opartej na potrzebie bliskości,
rozumiejącej osobę kochaną i obdarowującą ją wszystkimi swoimi myślami,
uczuciami, wiedzą, i tym co posiada.

Jednak … "tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i
wszyscy Święci" – to nie zaklęcie, lecz gorąca prośba skierowana do
Boga, aby pomógł nam przezwyciężyć ułomność naszej ludzkiej natury,
byśmy w miarę swoich możliwości mogli realizować jak najpełniej to nasze
małe szczęście we dwoje.
Prawdopodobnie, gdy jesteśmy przekonani, że niezależnie od tego co się
wydarzy będziemy razem do końca życia, czynimy wszystko, aby to nasze
wspólne życie stało się, choćby drogą wielu ustępstw, poświęceń i
kompromisów, jak najbardziej satysfakcjonujące lub uszczęśliwiające.
Brak takiego przeświadczenia stwarza pokusę zerwania związku, gdy
pojawią się trudności i sytuacje konfliktowe. Ucieczka taka jest złudna.
Zmieniamy wprawdzie partnera lecz pozostajemy ze starym problemem. Nie
możemy uciec od tego co tkwi w nas samych. Należało by raczej zmienić
swoje wnętrze, rozwijać pozytywne cechy, uczyć się sztuki prawidłowego
kontaktu, rozwiązywania sporów porozumiewania w sferze kontaktów
intymnych.
Na spotkaniach z narzeczonymi rozmawiamy i rozwijamy wiedzę na temat
małżeństwa i rodziny.Serdecznie zapraszamy!

Fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są obowiązani ukończyć kurs i otrzymać pisemne upoważnienie z Kurii Diecezjalnej. Ponadto winni zgłosić się do kapłana, który ma przewodniczyć celebracji, aby z nim uzgodnić wszystkie szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania swej posługi.

MODLITWA NARZECZONEGO

Panie Jezu! Proszę Cię w intencji N.,
którą; wybrałem na towarzyszkę mego życia.
Spraw, by była ze mną szczęśliwa
i nie dopuść, bym kiedykolwiek ją skrzywdził.
Przygotuj ją do roli kochającej i wiernej żony
oraz troskliwej i opiekuńczej matki.
Niech wiernie naśladuje
Twoją Niepokalaną Matkę, Maryję.
Naucz mnie szanować ją i kochać miłością ofiarną,
jaką Ty nas ukochałeś i oddałeś swoje życie za nas.
Niech z dobrocią niesie pomoc potrzebującym
i opiekuje się słabymi i bezbronnymi.
Odkryj przed nią cud macierzyństwa,
byśmy rodząc i wychowując nasze dzieci,
z radością budowali szczęśliwy dom.
Uczyń mnie silnym i opiekuńczym,
bym był oparciem dla niej w chwilach słabości.
Zachowaj naszą miłość od zepsucia
i doprowadź ją do pełnego rozwoju.
Proszę Cię, Panie Jezu !
Amen

MODLITWA NARZECZONEJ

Panie Jezu! Postawiłeś na drodze mego życia N.,
któremu zawierzyłam,
i z którym chcę na zawsze związać mój los.
Czuwaj nad nim i broń go od niebezpieczeństw.
Uczyń go prawym, mądrym i dobrym.
Daj mu mężne serce, by nie obawiał się trudności
lecz pokonywał je dzięki Twojej łasce.
Spraw, by całkowicie wyzbył się egoizmu,
a znajdował szczęście w obdarowywaniu.
Uformuj w nim postawę troskliwego ojca
i uczyń go narzędziem Twojej Opatrzności.
Niech z miłością przyjmie każde poczęte dziecko
i opiekuje się z troską naszym przyszłym domem.
Niech będzie wiernym naśladowcą
Twego opiekuna, Świętego Józefa.
Naucz go opanowywać zmysłowość
i podporządkowywać własne ciało
w służbie prawdziwej i odpowiedzialnej miłości.
Spraw, bym mogła całkowicie
powierzyć się mu w miłości i być jego szczęściem.
Niech będzie mi wierny
i niech zachowuje Twoje przykazania.
Proszą Cię o to, Panie Jezu!
Amen

 

MINI KALENDARIUM

Przynajmniej 8-6 miesięcy przed ślubem

 • Zorganizujcie spotkanie obu rodzin dla ustaleniaterminu ślubu i Waszych oczekiwań.
 • Należy podjąć decyzję czy ślub konkordatowy, czy oddzielnie kościelny i w USC.
 • Wybierzcie parafię i urząd. W urzędach termin oczekiwania na ślub to jeden miesiąc, lecz w miesiącach obfitujących w śluby warto ustalić datę dużo wcześniej.
 • Dobrze jest dowiedzieć się o termin nauk przedmałżeńskich
  (również w innych parafiach).
 • Wybierzcie i potwierdźcie kandydaturę świadków.
 • Przygotujcie wstępną listę gości.
 • Aby uniknąć rozczarowań – określcie budżet przeznaczony na ślub.
 • Poszukajcie lokalu, w którym chcecie urządzić przyjęcie, dobrze jest wybrać się tam na obiad. Jeśli lokal cieszy się dużym wzięciem – zabukujcie termin.
 • Zamówcie orkiestrę weselną, wodzireja lub dj-a.

5 miesięcy przed

 • Pomyślcie nad fasonem sukienki i strojem dla Pana Młodego;
  podejmijcie decyzję o zakupie lub wypożyczeniu strojów.
 • Przy zakupie sukni zastanówcie się nad dodatkami.
  Możecie je przymierzyć w salonie i zdecydować, które idealnie pasują.
 • Czas wybrać i zamówić fotografa i kamerzystę, trzeba zapytać o portfolio naszego kandydata.
 • Określcie ostateczną listę gości.
 • Przejrzyjcie oferty biur turystycznych i zadecydujcie gdzie pojedziecie po ślubie.

4 miesiące przed

 • Zadbajcie teraz o Pana Młodego. Czas na Jego garnitur, koszulę, buty, krawat…
 • Przygotujcie niezbędne dokumenty (pamiętajcie, że wszelkie odpisy kościelne tracą ważność po trzech miesiącach).
 • Jeśli będziecie wraz z zaproszeniami wysyłać listę prezentów, to warto już ją stworzyć.
 • Jeżeli zadecydowaliście, gdzie jedziecie w podróż poślubną to zarezerwujcie termin wyjazdu oraz złóżcie podanie o urlop w pracy.
 • Pomyślcie o poprawie wyglądu – korektach u stomatologa, mocniejszych zabiegach kosmetycznych, ewentualnej poprawie figury i kondycji.

3 miesiące przed

 • Nie zapomnijcie kupić obrączek i oddać ich do wygrawerowania Waszych inicjałów i daty ślubu.
 • Pomyślcie czym pojedziecie do ślubu i o transporcie gości.
 • Zastanówcie się jakie noclegi zaproponować przyjezdnym gościom.
 • Wybierzcie i zamówcie zaproszenia.
 • Zadecydujcie o wystroju sali i kościoła, zamówcie balony, kwiaty, świeczniki…
 • Jeżeli myślicie o podpisaniu intercyzy – wybierzcie notariusza.

2 miesiące przed

 • Jeśli nie wysłaliście jeszcze zaproszeń, zróbcie to koniecznie, aby goście mogli się przygotować.
 • Potwierdźcie terminy u fotografa i kamerzysty.
 • Omówcie jakiej muzyki oczekujecie i sam przebieg zabawy, aby uniknąć nieporozumień.
 • Porozmawiajcie z księdzem o przebiegu uroczystości (przysięgę możecie czytać, mówić z pamięci lub powtarzać za kapłanem).

1 miesiąc przed

 • Panna Młoda niech pomyśli o fryzurze, makijażu i manicure.
  Trzeba zarezerwować odpowiednie godziny.
 • Ustalcie koniecznie szczegóły przyjęcia weselnego.
  Wybierzcie menu, alkohole, nakrycia stołu itp. Jeśli przyjęcie odbędzie się w domu to rozdzielcie zadania. Zainteresujcie się wypożyczalnią naczyń i zabukujcie termin.
 • Wybierzcie i zamówcie tort (najlepiej wybierać cukiernię z tradycją, którą znacie i wiecie, że ma dobre wypieki).
 • Zamówcie wiązankę ślubną (najlepiej zrobić to razem, aby w dzień ślubu nie okazało się, że kwiaty zupełnie nie pasują do sukni), stroik do butonierki…
 • Ustalcie gdzie i kiedy odbędą się wieczory kawalerski i panieński.

2 tygodnie przed

 • Przetestujcie fryzurę i makijaż.
 • Sprawdźcie takie drobiazgi jak wsuwki, spinki do mankietów, pasta do butów, biżuteria, rajstopy, kosmetyki.
 • Zweryfikujcie listę gości na podstawie przysłanych potwierdzeń.
 • Możecie zaplanować sposób usadzenia gości przy stole.
 • Zakończcie przygotowania do podróży poślubnej.

Tydzień przed

 • Pomyślcie o wazoniku na wiązankę na przyjęciu, detalach takich jak świece i drobiazgi dekoracyjne.
 • Spotkajcie się z księdzem i ostatecznie omówcie przebieg ceremonii (czy Pannę Młodą prowadzi ojciec itd…).
 • Zamknijcie ostatecznie listę gości.
 • Dostarczcie wizytówki na stół.

Dzień Ślubu

 • Zażyjcie rześkiej kąpieli i spokojnie realizujcie plan dnia. Powinniście być zrelaksowani!
 • A teraz fryzura, makijaż, niezbędnik, dokumenty…
 • Pozostało już tylko włożyć Wasze kreacje, a potem … wspaniałej ceremonii i udanej zabawy!

Po Ślubie

 • Podziękujcie gościom za udział w Waszej ceremonii ślubnej i za wspaniałe prezenty.
 • Powiadomcie o zmianie nazwiska zakład pracy, bank, itp.
 • Czas na odpoczynek – pakujcie walizki i w drogę, w cudowną podróż poślubną.

 ————————-