Archiwa

Linki

Wspólnota dla Intronizacji NSPJ

Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa modlą się, aby w Polsce zakrólował Chrystus poprzez Intronizację Jego Najświętszego Serca w naszych sercach, rodzinach, parafiach, w diecezji, w naszym państwie.
Te zadania Wspólnoty dla Intronizacji realizują poprzez:
– życie w łasce uświęcającej i codzienne uczestnictwo we Mszy Św.
– obchodzenie pierwszych piątków miesiąca
– organizowanie adoracji wynagradzających i intronizacyjnych jednogodzinnych 1 raz w tygodniu w swoich kościołach parafialnych,
– organizowanie adoracji całodobowych w okresie nowenny przed Świętem Chrystusa Króla,
– zamawianie dwóch Mszy Św. w intencji Intronizacji każdego miesiąca (od istnienia pierwszej wspólnoty czerwiec 1999r do chwili obecnej),
– organizowanie wyjazdów do Częstochowy do Matki Bożej Częstochowskiej na ogólnopolskie całonocne czuwania Wspólnot Intronizacyjnych, aby Jezus Chrystus zakrólował w naszej Ojczyźnie, aby sługa boża Rozalia Celakówna – apostołka Intronizacji w Polsce została beatyfikowana,
– organizowanie rekolekcji diecezjalnych dla członków naszych Wspólnot Intronizacyjnych,
– uczestnictwo w rekolekcjach ogólnopolskich,
– głoszenie wykładów o Intronizacji w diecezjalnym ,,Radiu Nadzieja” i w Narodowym Towarzystwie Oświatowym w Łomży,
– rozprowadzanie modlitewników do adoracji, książek poświęconych Intronizacji, wywieszanie ulotek informacyjnych itp.
– Prowadzenie działalności organizacyjnej w celu rozwijania ruchu Intronizacji w naszej Diecezji, organizowanie nowych wspólnot.
Pierwsza Wspólnota Intronizacyjna powstała w Łomży przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w czerwcu 1999r. (po uroczystym poświęceniu figury Chrystusa Króla) z inspiracji P. Ewy Nasiadek – moderatorki krajowej Wspólnot Intronizacyjnych w Polsce. Prowadzącą tę Wspólnotę została P. Teresa Rutkowska.
Następnie powstały wspólnoty w Kościele Katedralnym, Bożego Ciała, Św. Brunona w Łomży.
Obecnie mamy Wspólnoty Intronizacyjne:
– w Łomży przy 5 parafiach skupiające około 70 osób,
– w Ostrołęce (od 2000) przy 5 parafiach skupiające ponad 100 osób,
– w Zambrowie (od 2000) przy 2 parafiach skupiające około 20 osób,
– w Grajewie (od 2002) przy 1 parafii skupiająca około 10 osób,
– w Wyszkowie (od 2002) przy 1 parafii skupiająca około 20 osób
W parafiach wiejskich mamy Wspólnoty w Brańszczyku (od 1998), Śniadowie (od 1999), Troszynie (od 2001), Długosiodle (od 2002) i Myszyńcu (od 2003). W trakcie organizacji jest Wspólnota w Kuleszach Kościelnych. Liczba uczestników ok. 300 osób
W październiku 2002 roku diecezjalnym opiekunem Wspólnot Intronizacyjnych został Ks. kanonik Paweł Stachecki – proboszcz parafii w Brańszczyku mianowany przez J.E.Ks.Biskupa Stanisława Stefanka.
W naszej Diecezji odbyły się już Intronizacje Najświętszego Serca Pana Jezusa w następujących miejscowościach: w Brańszczyku 1998r, w parafii Bożego Ciała w Łomży w grudniu 2000r, w Troszynie w maju 2002r, w Wyszkowie 4 grudnia 2002r i w Ostrołęce w czerwcu 2003r., w święto NSPJ wszystkie parafie przyjęły Jezusa Chrystusa za swojego Króla.
Są przygotowania do podjęcia Intronizacji w Łomży dnia 16 października 2003r. jako wotum wdzięczności za 25 lat pontyfikatu Jana Pawła II, honorowego obywatela miasta Łomży oraz parafii Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży w grudniu br.
Celem wspólnot jest poddanie całej Diecezji pod władzę Chrystusa Króla, aby mógł On zakrólować, aby wszyscy ludzie mogli dobrowolnie uznać Jego Królewską Godność i podporządkować się Jego władzy.

Odpowiedzialni za Łomżyńską Wspólnotę Intronizacyjną: Teresa i Ryszard Rutkowscy

 
INTRONIZACJA
Samo pojęcie Intronizacja oznacza wyniesienie kogoś na tron, wyniesienie do godności królewskiej. Ceremonia ta składa się z aktu ustanowienia króla oraz z aktu uznania go przez poddanych. Intronizacja dotyczy także Pana Jezusa. Wyznajemy bowiem, że jest Królem Wszechświata, władcą wszystkich ludzi i narodów, Panem całego stworzenia. Jego władanie jest absolutne: „Dana Mi jest wszelka władza w Niebie i na ziemi” (Mt 28, 18). Jest najwyższym i jedynym władcą: „Król królów i Pan panów” (Ap 19,16).
Jednakże w odniesieniu do Pana Jezusa możemy mówić o Intronizacji w znaczeniu tylko częściowym. Jezus jest Królem niezależnie od woli człowieka – otrzymał bowiem godność królewską od Ojca, Boga Wszech-mogącego, Stworzyciela Nieba i ziemi – jest oczekiwanym Królem, po aramejsku – Mesjaszem, a po grecku – Chrystusem; i człowiek nie jest w stanie nic tu dodać ani ująć. Natomiast od każdego człowieka i od każdego narodu zależy, czy dobrowolnie uzna królewską godność Chrystusa i czy podporządkuje się Jego władzy. Dokonując zatem Intronizacji Jezusa, nie nadajemy Mu godności królewskiej, lecz w wymiarze indywidualnym i zbiorowym (parafia, wioska, miasto, diecezja, naród, państwo) wprowadzamy Go uroczyście jako naszego Pana i Króla na monarszy tron i chcemy być Jego poddanymi. Aby Intronizacja miała pełny wymiar musi odbyć się z udziałem władz kościelnych i świeckich.
Pan Jezus wskazał przez Rozalię, że drogą do Intronizacji jest poświecenie się Jego Sercu przez indywidualne przystąpienie do „Dzieła Osobistego Poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu”, przekazanego nam przez Rozalię Celakównę. Kanonicznie erygował je 17 kwietnia 1946 r. przy kościele akademickim pod wezwaniem św. Anny w Krakowie ks. kard. Adam St. Sapieha – arcybiskup Krakowa. 28 października 1948 r. Dzieło otrzymało błogosławieństwo Stolicy Świętej. W 1950 r. należało do niego około 5 milionów Polaków. Indywidualne przystąpienie do Dzieła sprawia, że człowiek otwiera się na Chrystusa i zaprasza Go do przemiany swego serca Mocą Jego Miłości. Z pism Rozalii oraz analiz jej ostatniego kierownika sumienia wynika, że „Dzieło Osobistego Poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu” jest niczym innym jak tylko Intronizacją w duszy.
„Intronizacja w duszy – jak to odczytujemy w jej pismach – to konieczny warunek i nieodzowna podwalina dla jakiejkolwiek Intronizacji w szerszym zakresie, czy to w rodzinie, zgromadzeniu, stowarzyszeniu, parafii, diecezji czy w narodzie lub państwie. Intronizacja w duszy to logiczna podstawa, bez której wszelka inna Intronizacja z gruntu jest słaba. Jeśli dotąd tego fundamentu nie uwzględniano, np. przed poświęceniem się rodziny czy parafii Sercu Pana Jezusa, to po prostu dlatego, że był niedostrzeżony, chociaż dziś jest jasne, że powinien być z całym zdecydowaniem i najchętniej stosowany.”
RUCH W POLSCE
Od 24 kwietnia 1996 r. moderatorem Dzieła jest o. Henryk Klimaj – redemptorysta, mianowany przez ks. kard. Franciszka Macharskiego – metropolitę krakowskiego.
12 czerwca 1995 r. grono świeckich – z animatorką Ewą Nosiadek – założyło Krakowską Wspólnotę dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, która stała się wspólnotą-matką dla wspólnot powstających w Polsce. Wspólnoty gromadzą na modlitwie wszystkich parafian, którzy pragną, aby Chrystus był uroczyście uznany Panem i Królem danej parafii, diecezji i całej Polski. Zaangażowanie modlitewne i życie w stanie łaski uświęcającej jest naszą odpowiedzią na Miłość Chrystusa, jest publicznym wyznaniem naszej miłości ku Chrystusowi.
W szerzenie idei Intronizacji włączyło się Radio Maryja, transmitując uroczystości intronizacyjne z różnych miejscowości. O. Jan Mikrut systematycznie naucza o dziele Intronizacji. Do dnia dzisiejszego, wyboru Chrystusa na Pana i Króla dokonało kilkadziesiąt miast i wiosek, kilkaset parafii, a także diecezja elbląska, łomżyńska, warmińska. Z każdym tygodniem powstają kolejne wspólnoty.
JAK ZAŁOŻYĆ WSPÓLNOTĘ?
1. Zapoznać się z istotą Intronizacji
2. Zrobić listę osób przystępujących do wspólnoty i wysłać kopię na adres:
Krakowska Wspólnota dla Intronizacji NSPJ,
ul. Pilotów 28/23
31-462 Kraków. tel. (012) 4126105.
3. Przystąpić do Dzieła Osobistego
Poświęcenia się Sercu Jezusowemu.
Listę osób – wraz z zaadresowaną kopertą zwrotną i naklejonym znaczkiem, celem otrzymania dyplomów – trzeba wysłać na adres:
O. Henryk Klimaj CSsR
ul. Zamojskiego 56
30-523 Kraków. Tel. (012) 6562910
4. Poprosić Ks. Proboszcza o możliwość prowadzenia adoracji Najśw. Sakramentu (raz w tygodniu przynajmniej godzinę).
5. Raz w tygodniu ofiarować Mszę świętą i Komunię świętą w intencji Intronizacji.
6. Adorację prowadzić w intencjach: Ojca Świętego, przebłagalnej za grzechy nasze i świata, z prośbą o Intronizację Chrystusa w rodzinach, parafii, Ojczyźnie, we wszystkich narodach na całym świecie i w sercu każdego człowieka.
Wspólnota na stałe wpisuje się w pejzaż parafii. Cotygodniowa adoracja Pana Jezusa rozpoczęta przez wspólnotę prowadzona będzie wieczyście. Gdy już dokona się Intronizacja w parafii, ojczyźnie i całym świecie, wspólnoty zanosić będą nieustanne uwielbienie i dziękczynienie Bogu w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu za całe dobro, jakie nam uczynił, i wynagradzać za grzechy nasze i całego świata.
 
 
Odpowiadając na Twoją miłość, Panie, wyznaję:
JEZU, JESTEŚ KRÓLEM! Jezu jesteś moim Królem
DAJ MI POZNAĆ WOLĘ TWOJĄ, PANIE!
OTO JESTEM!