Archiwa

Linki

Historia

Parafia św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku należy do dekanatu Wyszków w diecezji łomżyńskiej. Została erygowana w 1402 r przez bpa płockiego Jakuba. Położona jest po prawej stronie rzeki Bug koło Wyszkowa, w Puszczy Białej. Do parafii należy 10 wiosek o łącznej liczbie 3800 wiernych. Większość parafian to rolnicy, pozostała część dojeżdża do pracy w miastach lub pozostaje bezrobotna.
W parafii pracuje 2 księży ( proboszcz – Ks. Kan. Paweł Stachecki, wikariusz – ks. Robert Ratomski, na terenie parafii przebywa 3 księży( emeryt – Ks. Kan. Eugeniusz Jachna, Dyrektor Domu Rekolekcyjnego księży orionistów– Ks. Józef Wojciechowski, kapelan DPS – ks. Krzysztof Ogrodnik). Z parafii Brańszczyk pochodzą: o. profesor Edward Kaczyński, rektor Angelicum w Rzymie i o. Dr Roman Zdziarstek, dominikanie, ks. Dr Stanisław Kulesza, profesor WSD w Płocku, ks. prałat Jerzy Zając, ks. Krzysztof Rogalski, duszpasterz obrządku ukraińskiego w Stanach Zjednoczonych, ks. Dr Dariusz Rojek, proboszcz w Krasne, ks. Grzegorz Żabik, proboszcz parafii Gójsk, w diec. Płockiej, ks. Piotr Dębek, wikariusz w Wąsewie, Ks. Grzegorz Dębek, wikariusz w Olszewo-Borki. W WSD w Łomży studiuje Jacek Rowiński, kleryk V roku.
Z parafii pochodzi 6 sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi: s. Alina Rojek, s. Teresa Rojek, s. Jarosława Uchal, s. Roberta Uchal, s. Barbara Ostrowska, Aldona Kurowska – nowicjuszka;  – 1 s. orionistka Karolina Kulesza
Posługę organisty  – vacat. Posługę kościelnego pełni – p. Jan Szymanik
W 6 szkołach podstawowych religii uczą katecheci: 2 księży, czworo katechetów świeckich: Ewa Pyśk, Agata Komor, Iwona Zdziarstek, Ryszard Kurowski
Na terenie parafii znajduje się:

 

 

 • Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, 9 sióstr, które prowadzą Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla chłopców upośledzeniem umysłowym
 • Zgromadzenie Synów Boskiej Opatrzności (orioniści), prowadzą Dom Rekolekcyjny dla osób starszych i samotnych i Dom wczasowy
 • Dom Pomocy Społecznej dla przewlekle chorych

   

 

W liturgii posługę śpiewu spełnia 20 osobowa schola prowadzona przez p. Ewę Pyśk i młodzieżowy zespół muzyczny "Boża nuta" prowadzony przez p.Zbigniewa Drobot , liturgię słowa i ołtarza spełnia 40 osobowy zespół ministrancki, prowadzony przez Ks. Roberta Ratomskiego
W parafii istnieje 40 Kół Żywego Różańca kobiet i matek, 6 KŻR mężczyzn, 7 KŻR młodzieży i 20 Podwórkowych Kół Żywego Różańca dzieci szkolnych, Poradnia rodzinna, grupa samopomocowa AA „Prom”, siłownia „Samson”.
Każda grupa wiekowa parafian ma swoje organizacje religijne:
Dorośli – Fundusz Obrony Życia, Duchowa Adopcja, Rycerstwo Niepokalanej, Ruch Trzeźwości św. Jana Chrzciciela, Wspólnota dla Intronizacji Chrystusa Króla, Diakonia charytatywna – Parafialny Zespół „Caritas”, Koło Przyjaciół Radia Maryja
Młodzież – skupia się w kościele wokół klubu parafialnego "Winnica" i sportowego klubu „Salos”.
Dzieci – tworzą Białą Armię, Duchową Adopcję, Podwórkowe Kółka Żywego Różańca, Rycerstwo Niepokalanej, dobrze rozwiniętą asystę procesyjną w strojach ludowych( 120 osób),Unię Misyjną
Czytając Kroniki Parafii Brańszczyk daje się zauważyć ogromną pobożność i przywiązanie do Kościoła ludu Puszczy Białej na przestrzeni przynajmniej 600 lat. Pracując w Brańszczyku 19 rok mogę to w całej pełni potwierdzić. Do bogatej historii parafii św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku zapisaliśmy doniosłe wydarzenie: Ogólnopolskie Rekolekcje Adwentowe w grudniu 1998 r., podczas których polska wieś przez JE KS Bpa Stanisława Stefanka dokonała Intronizacji Chrystusa Króla, transmitowane przez Radio Maryja. Z tych rekolekcji prowadzący ojciec Jan Mikrut napisał książkę "Będę im Bogiem".

1 kwietnia przeżyliśmy peregrynację Obrazu Jezusa Miłosiernego a 2 kwietnia w 3 rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II o g. 12.00 został odsłonięty i poświęcony Pomnik Jana Pawła II na Skwerze naprzeciw kościoła parafialnego. Uroczystości odbyły się pod przewodnictwem Ks. Biskupa Pomocniczego Łomżyńskiego  Tadeusza Bronakowskiego, z duchowieństwem diecezji Łomżyńskiej i zaproszonych gości: z udziałem doradcy Prezydenta RP – ministra Adama Sasina, Posłów i Senatorów, delegata Wojewody Mazowieckiego, Starosty i władz powiatu wyszkowskiego, wójta i gminnych władz samorządowych, szkół papieskich, organizacji z terenu powiatu Wyszków i wszystkich mieszkańców parafii Brańszczyk.

 
Uroczystość odsłonięcia pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II w Brańszczyku

2 kwietnia 2008 r. w Brańszczyku odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II. podczas której Jacek Sasin Doradca Prezydenta RP odczytał list Prezydenta Lecha Kaczyńskiego skierowany do organizatorów i uczestników uroczystości oraz przekazał od Prezydenta RP pamiątkowy ryngraf .

Przekazujemy treść listu Prezydenta RP :

„Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na uroczystości odsłonięcia pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II przy kościele parafialnym w Brańszczyku. Cieszę się, iż Państwa lokalna społeczność postanowiła w tak godny sposób upamiętnić dzień trzeciej rocznicy odejścia Papieża-Polaka. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego aktu czci względem jednego z najwybitniejszych synów narodu polskiego – przedstawicielom władz kościelnych i samorządowych – pragnę wyrazić moje uznanie.

Miarą wielkości Ojca Świętego Jana Pawła II było to, że Jego słowa i czyny potrafiły inspirować, umacniać i otwierać nowe horyzonty przed niemal każdym, kto z dobrą wolą otwierał się na płynące z nich przesłanie. Dla mnie, uczestnika zmagań o niepodległą, wolną Polskę i osoby zaangażowanej w służbę publiczną, szczególnie cenne było zawsze nauczanie społeczne Ojca Świętego – przepojone troską o wszystkich ludzi, których dotyka jakakolwiek niesprawiedliwość. Równie ważny był też przykład osobistego postępowania Sługi Bożego, który w sposób heroiczny praktykował cnoty chrześcijańskie, jak dowiedziono w diecezjalnym procesie przygotowawczym do Jego beatyfikacji.

Tuż po wyborze na Stolicę Piotrową, 22 października 1978 roku, podczas przemówienia na placu św. Piotra, Jan Paweł II wypowiedział słowa, które dzisiaj uchodzą za najbardziej zwięzłe streszczenie programu Jego pontyfikatu: Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Zakorzeniona w wierze i głębokim życiu duchowym niezwykła odwaga Ojca Świętego porywała i ośmielała jego słuchaczy do walki o lepszy i sprawiedliwszy świat. Podczas swoich pielgrzymek do ojczyzny Jan Paweł II nauczał, że w obliczu zła, nawet w najtrudniejszych sytuacjach, w jakich mogą znaleźć się jednostki i całe narody, nie należy tracić nadziei. Ze słów naszego wielkiego rodaka przebijało ogromnie ważne przekonanie: jeżeli dobrze uświadomiliśmy sobie nasze obowiązki wobec bliźnich i wobec siebie samych, jeżeli nie zamykamy oczu na fakty, na rzeczywistość taką, jaką ona jest, jeżeli chcemy postępować w pełnej zgodzie z własnym sumieniem – to w walce o prawdę, sprawiedliwość i należne nam prawa wcześniej czy później odniesiemy zwycięstwo. Największą, a często jedyną przeszkodą na tej drodze jest niewiara, że możemy to osiągnąć.

Polacy zawierzyli słowom Karola Wojtyły, popartym przykładem męstwa i determinacji, z jakimi realizował swoją misję. Pokojowa rewolucja Solidarności osiągnęła wielki sukces. Upadł system komunistyczny, żelazna kurtyna przestała rozdzielać narody Europy, zażegnano realne niebezpieczeństwo globalnego konfliktu zbrojnego. Ideę siły, dominacji i rywalizacji między narodami zastąpiła idea solidarności i wielostronnej współpracy na rzecz bezpieczeństwa, zasobności i pomyślnego rozwoju naszego kontynentu. Jestem przekonany, że również dzisiaj, realizując duchowy testament Jana Pawła II i nie gasząc ducha, którego On nam dodawał, sprostamy wszystkim stojącym przed nami wyzwaniom.

Drodzy Państwo!

W dniu tak ważnego dla Waszej społeczności wydarzenia, raz jeszcze gratulując wspaniałej inicjatywy upamiętnienia wielkiego Polaka i wielkiego człowieka, jakim był Sługa Boży Jan Paweł II, pragnę przekazać wszystkim zgromadzonym najserdeczniejsze pozdrowienia oraz życzyć Państwu wytrwałości i powodzenia w działaniach podejmowanych na rzecz Waszych lokalnych wspólnot i całej naszej Ojczyzny.”

 
 
(I), EB
Data dodania: 01.04.2008, 13:03
 
U c h w a ł a nr VII/23/07
Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 marca 2007r.
w sprawie budowy pomnika Papieża Jana Pawła II w Brańszczyku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ) w późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1.
Na wniosek Parafii Rzymskokatolickiej w Brańszczyku wyraża się zgodę na wzniesienie pomnika
Papieża Jana Pawła II na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 358 należącej do Parafii
Rzymskokatolickiej w Brańszczyku
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
/podpisano/
Przewodniczący
Rady Gminy
Sławomir Ga
 
Stanisław Białousz 
  
Jako honorowy przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II Wielkiego w Brańszczyku mam zaszczyt otworzyć uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika.
    Ekscelencjo, księże biskupie Tadeuszu
Szanowny Panie Marszałku Sejmu Rzeczpospolitej,
Szanowny Panie Ministrze
    Szanowny Panie Wojewodo,
Szanowny Panie Marszałku Województwa Mazowieckiego,  
 Dostojni Goście,
    Szanowni Państwo, uczestniczy dzisiejszej uroczystości,
    Droga Młodzieży, szczególnie uczniowie szkół Jana Pawła II,
 
Na początek chcę wyrazić swoją i wszystkich nas tu zgromadzonych radość z odważnej i mądrej decyzji podjętej przez księdza proboszcza wraz z władzami lokalnymi. Decyzji o wzniesieniu tego pomnika.
 
Dlaczego decyzję nazywam odważną ?
Już w ostatnich latach życia Jana Pawła II i bezpośrednio po Jego śmierci, w czasopismach, nawet w poważnych gazetach, pojawiało się wiele głosów, aby przestać budować pomniki Jana Pawła II. Bo nie wszystkie dotychczasowe zadowalają estetykę artystów, a każdy z nich, nawet najpiękniejszy, przyczynia się do spowszednienia idei i osoby Jana Pawła II. Pomniejsza wielkość Jana Pawła II.
 
Odpowiadam wątpiącym następującym pytaniem : Przy wejściu do prawie każdej miejscowości widzimy krzyż. A wewnątrz miejscowości tych krzyży jest więcej. W każdym domu chrześcijańskim jest na ścianie krzyż. Wielu z nas nosi przy sobie na co dzień znak krzyża. Czy tak duża liczba krzyży spowszedniła nam, pomniejszyła wielkość Jezusa Chrystusa ? Czy czcimy Go mniej niż w poprzednich latach i w poprzednich wiekach ?
 
Nie, nie spowszedniła. Tak też kolejne pomniki Jana Pawła II nie spowszednią i nie pomniejszą nam Jego osoby i Jego dzieła.
 
Dlaczego decyzję nazywam mądrą ?
Pomnik Jana Pawła II jest znakiem dobrym, zachęcającym do czynienia dobra.
We współczesnym świecie, ludzie, szczególnie ludzie żyjący w dużych miastach i w krajach o orientacji liberalnej, spotykają się z wieloma złymi znakami, znakami zawartymi w czymś co pretenduje do malarstwa, do rzeźby, z wieloma złymi znakami w kinie, telewizji i w życiu codziennym , ze znakami obrażającymi Boga i ludzi jako dzieci boże.
    Potrzebujemy więc dobrych znaków, potwierdzających nasze przywiązanie do dobrych   zasad moralnych i zachęcających do dobrego postępowania.
 
Wspomniałem tu o znakach widzialnych. Człowiek na przestrzeni dziejów oczekiwał od Boga widzialnych znaków. I takie znaki otrzymywał. Znamy to z pism. Nie nawiązuję jednak do znaków danych nam wiele wieków temu, bo mam za mało wiedzy historycznej i nie mam wiedzy teologicznej, aby dobrze odczytywać te znaki, zgodnie z kontekstem epoki, w której były one dane.
    W naszych czasach widzialnym znakiem danym przez Boga swojemu ludowi był Jan Paweł II. I w większości przypadków dobrze odczytaliśmy ten znak. Podczas licznych podróży-pielgrzymek przybywał do nas, aby tak jak wcześniej prorocy i apostołowie, głosić prawdę. I my przybywaliśmy do Niego. Wiele Jego podróży wymagało dużej odwagi , a każda wysiłku. Ale i nasze niektóre podróże na spotkania z Janem Pawłem II też wymagały odwagi i wysiłku. Podczas jego pierwszych wizyt w Polsce, a szczególnie w stanie wojennym, władze zniechęcały do uczestnictwa w spotkaniach, a gazety to pogłębiały. I niektórzy słabsi ulegli. Ale milionom ludzi pozostały niepowtarzalne przeżycia. I nosimy je w sobie do dnia dzisiejszego.
    Z pewnością są tu wśród nas osoby, które uczestniczyły we mszy św. na Placu Zwycięstwa w Warszawie podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. I pamiętają słowa „Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, Tej Ziemi”. I znamy wagę tych słów. Prośba została wysłuchana. Duch zstąpił, i odnowił oblicze Ziemi, nie tylko polskiej Ziemi.
   Komentatorzy dzieła Jana Pawła II mało uwagi poświęcają innej, brzemiennej w skutki prośbie Jana Pawła II. Było to podczas pielgrzymki w stanie wojennym, kiedy wydawało się, że próbę odnowienia oblicza Ziemi zduszono. Na koniec homilii wygłoszonej na stadionie Dziesięciolecia, w scenerii trudnej do opisania słowem: na zachodzie czerwone słońce zbliżające się pośród groźnych chmur do horyzontu, wokół stadionu setki wozów bojowych i tysiące szaro stalowych chełmów.
    Jan Paweł II zwraca się do Maryi, aby pomogła temu ludowi odzyskać wolność i godność. Pomyślałem wtedy : skoro tak żarliwie i prawie tragicznym głosem, prosi Cię o to namiestnik Chrystusa i syn tej ziemi, to nie możesz odmówić. I nie odmówiła. Odzyskaliśmy wolność i godność.
    A odkąd nie ma już wśród nas Jana Pawła II ? Miliony ludzi udają się do Jego grobu. Ale nie wszyscy z nas mogą i będą mogli odbyć taką pielgrzymkę. Dla tych, którzy nie będą mogli, wznosimy te pomniki, aby mogli przybyć na chwilę skupienia, na powierzenie swoich trosk, na prośbę o pośrednictwo.
    Panie Boże, tak odczytujemy Twój znak , jaki dałeś nam w osobie Jana Pawła II.
Ale jest jeszcze inny aspekt tego znaku. To dowód naszego świadectwa i naszej tożsamości. Prze ten znak chcemy powiedzieć : pielgrzymie, turysto, sąsiedzie : wszedłeś do naszej miejscowości, widzisz krzyż i widzisz Jana Pawła II na postumencie. Nie obawiaj się, bądź ufny. Tu mieszkają ludzie, którzy wyznają wartości przekazane przez Chrystusa i przybliżone do warunków dnia dzisiejszego przez Jana Pawła II. Nic złego Cię tu nie spotka. A gdyby coś złego dotknęło Cię wcześniej, to tu spotkasz dobrego Samarytanina.
    Mamy tu 2 szkoły imienia Jana Pawła II, mamy 2 pomniki Jana Pawła II, mamy szkołę kardynała Stefana Wyszyńskiego. To zobowiązuje i to pomaga w wyborze właściwej drogi.
 
    Pan Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej zaproszony na naszą uroczystość, nie mógł przybyć. Wiemy, że jest dzisiaj w Bukareszcie. Pana Prezydenta reprezentuje dziś Pan Minister Jacek Sasin. Za pośrednictwem Pana Ministra chcemy się zwrócić do Pana Prezydenta oraz bezpośrednio do obecnych tu Panów Marszałków.
 
Panie Prezydencie,
Panowie Marszałkowie,  
   
Tworzona przez Panów Rzeczpospolita oparta na świadomości historycznej i na zdrowych wartościach moralnych, ma i będzie miała w naszej społeczności lokalnej mocne wsparcie. Mamy na naszej ziemi groby powstańców styczniowych, groby obrońców Rzeczpospolitej przed bolszewicką nawałą, groby żołnierzy września 1939 i groby nieugiętych żołnierzy armii podziemnej poległych w obronie Polski demokratycznej po roku 1944. Mamy inne piękne karty z naszej ponad 800 letniej historii. Mamy świadomość historyczną.
    Mamy przewodników w osobach Prymasa Tysiąclecia i Jana Pawła II. Możecie Panowie na nas liczyć w budowie uczciwej i sprawiedliwej Rzeczpospolitej, takiej jaką pomagał Panom i nam tworzyć Jan Paweł II.
 
Będę wdzięczny, jeśli dalszą część uroczystości zechce poprowadzić rzeczywisty przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika, Pan Bogdan Pągowski, starosta wyszkowski.              
 
(tekst wystąpienia p. Starosty w załączniku)
Jego błogosławieństwo spocznie na tej miejscowości, na każdym domu i rodzinie

 
Wielkie dni przeżywali wierni w parafii Brańszczyk. Drugiego kwietnia został odsłonięty i poświęcony pomnik Jana Pawła II, usytuowany na skwerze przy parafialnym kościele. Uroczystości poprzedzone były trzema dniami rekolekcyjnego skupienia, nawiedzeniem Obrazu Miłosierdzia Bożego i nocnym czuwaniem.
 
Mszę św. odprawił Jego Ekscelencja ks. biskup Tadeusz Bronakowski. Celebrans sprawował Eucharystię w ornacie ofiarowanym parafii w 2002 r. przez Ojca Świętego, Jana Pawła II. Na początku uroczystości wystąpił honorowy przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika, prof. Stanisław Białousz, który wyraził satysfakcję z mądrej i odważnej decyzji księdza Proboszcza. Ksiądz Biskup przypomniał następnie w homilii słowa naszego wielkiego rodaka, wypowiedziane w Łagiewnikach, że poza Bożym Miłosierdziem nie ma innego źródła nadziei. Słowa te powróciły z podwójną mocą, gdy Papież umierał wigilię święta Miłosierdzia Bożego.
Pod koniec nabożeństwa niespodziewane wydarzenie wywołało entuzjazm zebranych. Reprezentujący Prezydenta RP minister Jacek Sasin, poinformował, że za działalność na rzecz społeczności lokalnej, a w szczególności za utrwalanie pamięci o Janie Pawle II, Prezydent odznaczył ks. kanonika Pawła Stacheckiego Złotym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie, wraz z min. Sasinem, wręczyli księdzu Proboszczowi posłanka Elżbieta Jakubiak i starosta powiatu wyszkowskiego, Bogdan Pągowski.
Po Mszy św. zebrani przy dźwiękach Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod dyr. Józefa Bieganowskiego, procesyjnie przeszli na skwer, gdzie ks. bp. Bronakowski i ks. Proboszcz poświęcili pomnik, a odsłonięcia dokonali wspólnie dostojni goście i gospodarze. Padający drobny deszcz przypominał jakby, że mimo radosnych bieżących wydarzeń, obchodzimy smutną rocznicę śmierci naszego Papieża. Przy akompaniamencie werbli poszczególne delegacje składały wiązanki kwiatów. Odczytane zostały listy Prezydenta RP i Marszałka Województwa Mazowieckiego, skierowane do uczestników uroczystości. Z krótkich wystąpień wspominać będziemy słowa serdeczne słowa dwóch kobiet: posłanki Elżbiety Jakubiak, która powiedziała, że jest pełna podziwu dla urody tego świętego miejsca, oraz siostry Danieli, która w imieniu Matki Generalnej zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, wyraziła radość, że pomnik Papieża stanął w pobliżu domu sióstr, od 80 lat posługujących w Brańszczyku. „Ufam, że Jego błogosławieństwo spocznie na tej miejscowości, na każdym domu i rodzinie”, powiedziała s. Daniela. Szkoda, że nie możemy zacytować wszystkich interesujących, głębokich wypowiedzi, ani nawet wymienić wszystkich szlachetnie zaangażowanych w to dzieło osób.
Po głównych uroczystościach ksiądz Proboszcz zaprosił wszystkich na wspólną agapę. Trochę może szkoda, że nie pojawili się na niej oficjalni goście. Wieczorem zaś odbył się koncert muzyki poważnej, potem nadeszła godzina szczególnej modlitwy – przed godziną 21.37. I chyba najbardziej wymowna i najbardziej przejmująca była kilkuminutowa cisza wśród ciemnej nocy, przed tą tak bardzo zapamiętaną przez cały świat godziną. Ciszę przerwał głos trąbki, grającej uroczyście słynną „Barkę”.
Na zakończenie starosta powiatu wyszkowskiego ze wzruszeniem powiedział, że żaden chyba naród nie kochał Jana Pawła, tak jak Polacy. Młodzież, która wzrastała wraz z pontyfikatem Jana Pawła II, będzie świadkami tego pontyfikatu, bo my, dorośli, tę historię możemy przenieść najwyżej 10-20 lat w przyszłość.
Ksiądz proboszcz Paweł Stachecki pożegnał zebranych: „Dziękuję za waszą miłość, za przywiązanie do Jezusa, do Papieża, do naszego Brańszczyka. Cieszymy się bardzo, że pan starosta jest z nami, ze tak obmyślił ten powiatowy dzień obchodów trzeciej rocznicy śmierci Jana Pawła II właśnie u nas, w Brańszczyku. Pilnował, aby wszystko się powiodło, żeby było uroczyście. Bardzo serdecznie dziękujemy! Każdy z was coś tutaj dobrego zrobił: powiedział, wykonał osobiście albo rękoma swojego dziecka. To jest jedno wielkie piękne dzieło, które składamy u stop Papieża. Niech wam wszystkim za to Pan Bóg serdecznie wynagrodzi. Bóg zapłać!

Podziękowania
 
Proboszcz parafii Św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku Ks. Kan. Paweł Stachecki, doceniając ogromny trud i zaangażowanie w organizację przygotowań uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika wielkiego Polaka, Papieża Jana Pawła II, a także przebiegającym w tym samym czasie uroczystościom nawiedzenia naszej parafii przez Obraz Miłosierdzia Bożego oraz bezpośrednio poprzedzającym te ogromnej wagi wydarzenia bierzmowaniu naszej młodzieży i przygotowującym nas do pełnego ich przeżycia w duchu religijnej odnowy, związanej z Okresem Zmartwychwstania Pańskiego czterodniowym rekolekcjom, pragnie skierować wyrazy uznania wszystkim, którzy swoją pracą, życzliwością i poświęceniem  przyczynili się do realizacji tego ogromnego i jednocześnie pięknego dzieła, które będzie wizytówką naszej miejscowości, parafii i gminy. Ksiądz proboszcz pragnie wyrazić serdeczne podziękowania:

 • Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej Panu Lechowi Kaczyńskiemu, za duchową łączność podczas uroczystego odsłonięcia i poświęcenia pomnika Jana Pawła II, skierowany do nas list, podarowany naszej parafii ryngraf oraz dowód uznania w postaci Złotego Krzyża Zasługi dla Ks. Kan. Pawła Stacheckiego,
 • Wicemarszałkowi Sejmu Panu Jarosławowi Kalinowskiemu,
 • Marszałkowi Sejmiku Mazowieckiego Panu Adamowi Struzikowi,
 • Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Stanisławowi Stefankowi, za obecność, modlitwę, kierowane do nas słowa i błogosławieństwo naszej parafii w dniu przybycia Obrazu Miłosierdzia Bożego oraz za udzielenie Darów Ducha Świętego bierzmowanej młodzieży,
 • Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Tadeuszowi Bronakowskiemu za przewodniczenie uroczystościom trzeciej rocznicy odejścia Papieża Polaka oraz za dokonanie ceremonii odsłonięcia i poświęcenia pomnika Jana Pawła II,
 • Władzom powiatowym i gminnym za aktywny udział w budowie Skweru i Pomnika Papieża Jana Pawła II, a w szczególności Staroście Powiatu Wyszkowskiego Panu Bogdanowi Pągowskiemu oraz Wójtowi Gminy Brańszczyk Panu Mieczysławowi Pękul., panu profesorowi Wiesławowi Przybylskiemu, panu Janowi Sulich, przewodniczącemu Rady Gospodarczej parafii  panu Stanisławowi Abramczyk, radnemu Rady Gospodarczej parafii, panu Stanisławowi Kowalskiemu, członkowi Rady Duszpasterskiej parafii panu Jerzemu Żukowskiemu, radnemu powiatowemu,  członkowi Rady Gospodarczej, pani Teresie Kasprowicz, członkini Rady Duszpasterskiej parafii, panu Krzysztofowi Wawrzyńczak, dyrektorowi Szkoły im. Papieża Jana Pawła II w Nowych Budach
 • Wielkie uznanie należy przyznać Panu Lesławowi Ciesielskiemu, który zaprojektował  plan zagospodarowania Skweru Jana Pawła II, dokonał pomiarów z pomocą p. Eugeniusza Sarnackiego i precyzyjnych obliczeń ilości niezbędnych  materiałów, użytych do budowy skweru i pomnika oraz całymi miesiącami kierował pracami inżynieryjnymi, wykazując się niezwykłą dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Dziękujemy firmie „Stawpol” za dostarczanie materiałów budowlanych zgodnie z zamówieniem, na czas, z wielką życzliwością i zrozumieniem.
 • Panom: Edwardowi Chrupek, Mirosławowi Jechna, Janowi Szymanik, Stanisławowi Zyśk, Grzegorzowi Najmoła, Sławomirowi Gemzała, Wojciechowi Gemzała, Leszkowi Szymańskiemu, Michałowi Najmoła, Stanisławowi Pilichowskiemu, Witoldowi Kwiatkowskiemu,   którzy w akcie dobrej woli nieodpłatnie wykonywali najcięższe prace przy budowie skweru i wznoszeniu pomnika,
 • Siostrom ze Zgromadzenia Rodziny Maryi: Siostrze Danieli za słowa przy pomniku, siostrom które pracowały w naszej parafii i pochodzącym z parafii; za przepiękne dekorowanie naszej świątyni na Okres Wielkiego Postu, Wielkanocy oraz w czasie ostatnich uroczystości, siostrze Dyrektor za słowa powitania w kościele,
 • Paniom z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, które im w tym pomagały,
 • Panu profesorowi Stanisławowi Białousz za inspirowanie wielu dokonań, troskę o fundusze
 • Nauczycielom, pracownikom szkoły  i młodzieży ze Szkoły nr 2 w Brańszczyku za pomoc w pracach ziemnych na skwerze, za wiele bardzo trudnych spraw porządkowych, bez których nie można było godnie przeżyć tej uroczystości, za przygotowanie wystroju szkoły, za Izbę Pamięci Papieża, za podjecie gości, za pomoc na plebanii i na placu Sióstr RM w czasie posiłku
 • Nauczycielom i młodzieży z Publicznego Gimnazjum Kard. Stefana Wyszyńskiego w Brańszczyku za pomoc w pracach na skwerze, za przygotowanie pocztów sztandarowych, flagowych, za liturgię, wystąpienia
 • PSP im H. Sienkiewicza w Brańszczyku – uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły za przygotowanie pocztów sztandarowych, za liturgię, wystąpienia, za podjęcie warty przy Obrazie
 • Wszystkim ofiarodawcom, którzy wsparli materialnie dzieło budowy pomnika,
 • Na koniec podziękować należy tym, którzy byli odpowiedzialni za przebieg naszych uroczystości oraz poprzedzających je rekolekcji:
 • Oo. Redemptorystom Jackowi Dubel i Andrzejowi Zając z Torunia,
 • Ks. dr Jarosławowi Hrynaszkiewicz, kustoszowi Obrazu Miłosierdzia Bożego,
 • Ks. Krzysztofowi Jurczak z radiem Nadzieja
 • Ks. Dariuszowi Dąbrowskiemu
 • Ks. Kan. Eugeniuszowi Jachna,
 • Ks. Kan. Tadeuszowi Stanaszek z Woli Mystkowskiej
 • Ks. Kan. Wacławowi Grzybowskiemu z Somianki
 • Ks. kan. Wojciechowi Borkowskiemu z Wyszkowa
 • Ks. kan. Stanisławowi Szulc z Wyszkowa
 • Ks. kan. Kazimierzowi Wądołowskiemu z Wyszkowa
 • Ks. proboszczowi Tadeuszowi Masłowskiemu z Leszczydołu Nowiny
 • Ks. kan. Kazimierzowi Fudała z Lubiela
 • Ks. kan. Wojciechowi  Goryszewskiemu z Lubiela
 • Ks. kan. Stanisławowi Marzec z Długosiodła
 • Ks. proboszczowi Romanowi Karaś z Woli Mystkowskiej
 • Ks. kapelanowi SS Loretanek  z Loretto
 • Ks. Prałatowi Jerzemu Zając
 • Ks. dr Dariuszowi Rojek
 • Ks. Dziekanowi Waldemarowi Krzywińskiemu z Wyszkowa
 • Ks. Prałatowi Andrzejowi Grzybowskiemu, proboszczowi z Poręby
 • Ks. Bogdanowi Stokowskiemu, wikariuszowi z Poręby
 • Ks. Piotrowi Dębek, wikariuszowi z Wąsewa
 • Ks. Józefowi Wojciechowskiemu
 • Ks. Krzysztofowi Ogrodnik
 • Ks. Robertowi Ratomskiemu
 • Katechetom: Agacie Komor, Ewie Pyśk, Iwonie Zdziarstek, Ryszardowi Kurowskiemu Animatorom grup młodzieży do bierzmowania
 • Alumnom Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży Grzegorzowi Dębek i Jackowi Rowińskiemu, diakonowi z Kamerunu
 • Przedstawicielom poszczególnych stanów biorącym udział w przyjęciu Obrazu Miłosierdzia Bożego i młodzieży pełniącej wartę honorową,
 • OSP Brańszczyk
 • OSP Trzcianka
 • Policji, posterunek w Brańszczyku
 • Pracownikom Urzędu Gminy w Brańszczyku
 • Dyrekcji, pracownikom i mieszkańcom Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku
 • Tadex – ubojnia cieląt w Turzynie
 • Tadeuszowi Rozenek
 • Usługi kamieniarskie – p. Jerzy Kulesza
 • Usługi brukarskie – p. Wacław Wojtaszek
 • Usługi elektryczne – p. Witold Kruk
 • Młodzieżowej Orkiestrze Dętej pod batutą Pana płk. Józefa Bieganowskiego,
 • Scholi dziecięcej w składzie:
  Patrycja Bralewska
  Kasia Chmiel
  Ola Najmoła
  Paulina Suchenek
  Natalia Suchenek
 • Scholi młodzieżowej w składzie:
  Paulina Najmoła
  Patrycja Najmoła
  Joanna Najmowa
 • Młodzieży i dzieciom za przygotowanie liturgii, wystąpień, przemówień: Paulinie i Natalii Suchenek, Karolinie Puławskiej, Agacie Wiśniewskiej, Patrycji Bralewskiej, Katarzynie Chmiel,  Ewelinie Jesionowskiej, Paulinie Kowalskiej, Karolinie Pękul, Annie Rutkowskiej, Mariuszowi Błońskiemu, Damianowi Rybak, Piotrowi Konarzyckiemu, Agnieszce Bralewskiej, Martynie Kłos, rodzinie Kowalskich, Przybylskich, Zarzeckich, Żukowskich,
 • Chórowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowych Budach za przedstawienie programu poświęconego Janowi Pawłowi II „Człowiek, kapłan i poeta” oraz za oprawę muzyczną uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika, oraz wypożyczenie Izby Pamięci Patrona
 • Nauczycielom Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowych Budach Pani Magdalenie Kimula i Pani Beacie Wawrzyńczak za przygotowanie dzieci oraz Pani Magdalenie Kimula
  i Pani Jolancie Zalewskiej za czynny udział w śpiewie podczas uroczystości.
 • Kołu Myśliwskiemu „Dzik” za obecność i przygotowanie Agapy
 • P. Jadwidze Zalewskiej i osobom indywidualnym, które przyniosły dary żywności, ciasta, wypieki, ryby, owoce, napoje, sałatki, przetwory, wiele osób dekorowało trasę,
 • Panom: organiście – Panu Jackowi, i kościelnemu – Panu Jankowi i Pani Wiesi