Archiwa

Linki

Chrzest

 
        „Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213)
        Chrzest św. jest sakramentem, w którym przez polanie wodą i wymówienie słów sakramentalnych człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych oraz staje się dzieckiem Bożym i otrzymuje życie wieczne.
 

        Ustanowił go Chrystus i „powierzył wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi, gdy polecił Apostołom: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).
        Poprzez chrzest święty ludzie wchodzą do wspólnoty Kościoła, uczestniczą w powszechnym kapłaństwie, stają się uczestnikami Bożej natury, a wszczepieni w Chrystusa, w jego misterium śmierci i zmartwychwstania przechodzą ze śmierci grzechu do życia w łasce.
        „Kościół, otrzymawszy polecenie Chrystusowe głoszenia Ewangelii i udzielania chrztu, już od pierwszych wieków chrzcił nie tylko dorosłych, lecz także niemowlęta. Zawsze bowiem uważał, że według słów Pańskich: ‘Jeśli się ktoś nie odrodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do królestwa Bożego’ (J 3, 5), dzieciom nie należy odmawiać chrztu, ponieważ chrzci się je w wierze tego właśnie Kościoła, wyznawanej publicznie przez rodziców, przez chrzestnych i przez innych uczestników.
         Dla dopełnienia całej prawdy sakramentu trzeba, aby dzieci były potem wychowywane w tej wierze, w której zostały ochrzczone”
        Chrzest jest początkiem nowego życia – życia we wspólnocie z Jezusem i z wszystkimi, którzy w Niego wierzą. Na znak zapoczątkowania czegoś nowego otrzymujący chrzest zostaje nazwany po imieniu. Przeważnie jest to imię świętego, który ma być nam w życiu wzorem i patronem.
        Przyjęcie chrztu pociąga za sobą konsekwencje. Człowiek ochrzczony winien żyć inaczej niż nie ochrzczony, bowiem dla niego miarą życia stał się Chrystus. Chrzest nie może być tylko wydarzeniem z przeszłości. Sakrament ten stawia przed nami zadania nieustannego upodabniania się do Chrystusa. Dla chrześcijanina oznacza to przyjęcie tego, co Jezus nakazuje: uznanie potrzeb bliźnich za swoje, stawanie po stronie cierpiących i słabych, szukanie woli Bożej w każdym zdarzeniu i jednoczenie się przez miłość z Bogiem.

 

Obowiązki rodziców dziecka:
  – przygotowują się do chrztu dziecka,
  – są obecni,
  – publicznie proszą o chrzest,
  – kreślą znak krzyża na czole dziecka,
  – wyrzekają się szatana,
  – składają wyznanie wiary,
  – niosą niemowlę do chrzcielnicy,
  – otrzymują specjalne błogosławieństwo,
  – doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (spowiedź św, I Komunia św., bierzmowanie),
  – są świadkami wiary dla dziecka,
  – przekazują wiarę wtedy, kiedy nią żyją na co dzień,
  – spełniają obowiązki religijne (modlitwa, Msza św., sakramenty św.),
  – razem modlą się z dzieckiem i za dziecko,
  – wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich,
  – obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu,
  – świętują dzień Patrona,
  – uczą miłości bliźniego (brak kłótni w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych),
  – zawierzają dziecko Bogu:
 
 
„Chcę dla mego dziecka tego, czego Ty, Panie, chcesz. Chcę być narzędziem w Twoich rękach”.
„Wiem, że to dziecko jest Twoją własnością. Ty je kochasz bardziej niż ja.
Ty chcesz jego dobra bardziej niż ja i Ty, Boże, troszczysz się o nie bardziej nią ja.
Prowadź je Twoją drogą i spraw, abym moimi decyzjami nie krzyżował Twoich mądrych planów”.
 

 Obowiązki rodziców chrzestnych:
  – wyznaczeni przez rodziców
  – przyjęli sakramenty: chrzest, eucharystia, bierzmowanie
  – nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest
  – należą do Kościoła katolickiego
  – jeśli są małżonkami, to żyją w sakramentalnym małżeństwie
  – wyrzekają się szatana
  – wyznają wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymu je chrzest
  – otrzymują specjalne błogosławieństwo
  – trzymają świecę i podają białą szatkę do chrztu
  – pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka
  – prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie
  – żyją wiarą, nadzieją i miłością
  – modlą się za chrześniaka
  – kupią odpowiednią do wieku dziecka książkę religijną
  – zabiorą na pielgrzymkę do sanktuarium
  – w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę

 

  Sakrament Chrztu Św. udzielany jest w każdą II i IV Niedzielę  miesiąca w czasie Mszy Św. o godz.  12:00