Archiwa

Linki

Formularz zgłoszeniowy na VII Bieg Konstytucji 3 maja. Brańszczyk 2019

Formularz zgłoszeniowy na VII Bieg Konstytucji 3 maja. Brańszczyk 2019

REGULAMIN VII BIEGU KONSTYTUCJI 3 MAJA – 2019 r.
I. ORGANIZATOR
1. Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Brańszczyku
2. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Brańszczyk-Odnowa

II. PARTNERZY
1. Fundacja Imienia Stanisława Pomian – Srzednickiego
2. Stowarzyszenie Bocian KRiS
3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
III. CELE
1. Upamiętnienie 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
4. Promocja Gminy Brańszczyk.

IV. TERMIN I MIEJSCE
Bieg odbędzie się 03 maja 2019 roku
Bieg odbędzie się na terenie miejscowości Brańszczyk.

V. TRASA I GODZINY STARTU
1. Dla dzieci i młodzieży (dystans 1 km) start i meta będzie mieć miejsce na parkingu przy kościele. Trasa przebiega ulicami asfaltowymi, ulicą i chodnikiem z kostki brukowej. Wiedzie ulicą Jana Pawła II, wokół Domu Seniora Księży Orionistów, powrót Jana Pawła II.
2. Dystans 5 km dla kobiet i mężczyzn. Start i meta będzie mieć miejsce na parkingu przy kościele. Trasa przebiega ulicami asfaltowymi i żwirowymi. Wiedzie ulicami Chopina, Bielińską, Kamieniecką, Ciepłą, Nakieł, powrót ulicami Bielińską i Chopina. (mapa w dalszej części formularza)
3. Start i początkowy odcinek wspólny dla obu biegów.
4. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu pod rygorem dyskwalifikacji.
5. Start nastąpi o godzinie 13.30
6. Na mecie będą znajdować się stanowiska wydawania wody i okolicznościowych nagród.
VI. LIMIT I POMIAR CZASU
Limit czasu biegu głównego wynosi 50 min.
Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
Punkty kontrolne rozmieszczone będą na starcie, trasie i mecie. Ominięcie któregokolwiek punktu kontroli spowoduje dyskwalifikację.
Numer startowy na koszulce zawodnika stanowi dowód uczestnictwa i służy do sklasyfikowania miejsca każdego biegacza, jest gotowy do użycia i należy przymocować go z
przodu na odzieży wierzchniej za pomocą agrafek. Wszelkie modyfikacje są zabronione i mogą spowodować dyskwalifikację.

VII. ZGŁOSZENIA
Zgłoszeń można dokonywać osobiście w biurze zawodów, drogą internetową, bądź za pośrednictwem nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach.
Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
Zapisy internetowe są przyjmowane na adres parafii: parafia@branszczyk.com
Uczestnictwo jest bezpłatne.
VIII. UCZESTNICTWO
1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest odebranie pakietu startowego (numeru na koszulkę).
2.Prawo uczestnictwa w biegu mają osoby dorosłe oraz uczniowie od 2007 rocznika włącznie.
3. Dzieci z rocznika 2008 i młodsze mogą startować w towarzystwie dorosłych opiekunów, lub w dodatkowym biegu na krótszym dystansie 228 m.
4. Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów.
5. Podpisując deklarację uczestnictwa uczestnik zaświadcza, że jego stan zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach prowadzonych w ramach imprezy.
6. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
7. W dniu biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników.
8. Uczestnicy biegu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
9. Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w czasie dojazdu na i z biegu oraz podczas trwania biegu pozostaje w gestii uczestników. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z tego tytułu.
10. Organizator zapewnia ubezpieczenie OC uczestników biegu

IX. BIURO ZAWODÓW
Biuro zawodów mieści się w kancelarii parafialnej i jest czynne w godzinach 15:30-16:45,
a w dniu zawodów w budynku szkoły specjalnej w godzinach 10:00-12:30.

X . OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia VI Biegu ku czci Konstytucji 3 Maja zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu ku czci Konstytucji 3 Maja obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

XI. KLASYFIKACJA I NAGRODY
1. Nagrody przewidziane są dla zawodników w klasyfikacji generalnej: za zajęcie miejsc 1-3 wśród kobiet i miejsc 1-3 wśród mężczyzn.
2. Nagrodę specjalną otrzyma najstarszy biegacz, który pokona trasę w zakładanym limicie czasu.
3. Wśród dzieci i młodzieży premiowane będą trzy pierwsze miejsca w poszczególnych grupach wiekowych z podziałem na dziewczynki i chłopców. Przedział wiekowy w biegu na 1 km dwie grupy I grupa szkoła podstawowa, II grupa klasa VII, VIII, gimnazjum i starsi.

 

Zapoznałem się z regulaminem VII Biegu Konstytucji 3 Maja i rozumiem jego postanowienia. *

Tak, akceptuje regulamin i jego postanowienia