Archiwa

Linki

REGULAMIN VI BIEGU KONSTYTUCJI 3 MAJA – 2018 r.

I. ORGANIZATOR
1. Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Brańszczyku
2. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Brańszczyk-Odnowa

II. PARTNERZY
1. Fundacja Imienia Stanisława Pomian – Srzednickiego
2. Stowarzyszenie Bocian KRiS
III. CELE
1. Upamiętnienie 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
4. Promocja Gminy Brańszczyk.

IV. TERMIN I MIEJSCE
Bieg odbędzie się 03 maja 2018 roku
Bieg odbędzie się na terenie miejscowości Brańszczyk.

V. TRASA I GODZINY STARTU
1. Dla dzieci i młodzieży (dystans 1 km) start i meta będzie mieć miejsce na parkingu przy
kościele. Trasa przebiega ulicą Jana Pawła II w stronę rzeki (Probostwo) następnie pętlą po chodniku betonowym wokół Domu Emeryta i ul. Jana Pawła II do mety.
2. Dystans 5 km dla kobiet i mężczyzn. Start i meta będzie mieć miejsce na
parkingu przy kościele. Trasa przebiega ulicami asfaltowymi i żwirowymi. Wiedzie ulicami
Chopina, Bielińską, Kamieniecką, Ciepłą, Nakieł, powrót ulicami Bielińską i Chopina.
3. Start i początkowy odcinek wspólny dla obu biegów.
4. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu pod rygorem dyskwalifikacji.
5. Start nastąpi o godzinie 13.30
6. Na mecie będą znajdować się stanowiska wydawania wody i okolicznościowych nagród.
VI. LIMIT I POMIAR CZASU
Limit czasu biegu głównego wynosi 50 min.
Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
Punkty kontrolne rozmieszczone będą na starcie, trasie i mecie. Ominięcie któregokolwiek
punktu kontroli spowoduje dyskwalifikację.
Numer startowy na koszulce zawodnika stanowi dowód uczestnictwa i służy do
sklasyfikowania miejsca każdego biegacza, jest gotowy do użycia i należy przymocować go z
przodu na odzieży wierzchniej za pomocą agrafek. Wszelkie modyfikacje są zabronione i
mogą spowodować dyskwalifikację.

VII. ZGŁOSZENIA
Zgłoszeń można dokonywać osobiście w biurze zawodów, drogą internetową, bądź za
pośrednictwem nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach.
Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
Zapisy internetowe są przyjmowane na adres parafii: parafia@branszczyk.com
Uczestnictwo jest bezpłatne.
Link do formularza: https://goo.gl/forms/4FmFXvgViC2X7SNu2

VIII. UCZESTNICTWO
1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest odebranie pakietu startowego (numeru na koszulkę).
2.Prawo uczestnictwa w biegu mają osoby dorosłe oraz uczniowie od 2007 rocznika włącznie.
3. Dzieci z rocznika 2008 i młodsze mogą startować w towarzystwie dorosłych opiekunów,
lub w dodatkowym biegu na krótszym dystansie 227 m.
4. Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji
uczestnictwa w biurze zawodów.
5. Podpisując deklarację uczestnictwa uczestnik zaświadcza, że jego stan zdrowia umożliwia
mu udział w zajęciach prowadzonych w ramach imprezy.
6. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w biegu”
podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
7. W dniu biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników.
8. Uczestnicy biegu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z
przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
9. Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w czasie dojazdu na i z biegu oraz podczas trwania biegu pozostaje w gestii uczestników. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z tego tytułu.
10. Organizator zapewnia ubezpieczenie OC uczestników biegu

IX. BIURO ZAWODÓW
Biuro zawodów mieści się w kancelarii parafialnej i jest czynne w godzinach 15.30-16.45,
a w dniu zawodów w budynku Szkoły Specjalnej w godzinach 11.00-13.30.

X . OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia VI Biegu ku czci Konstytucji 3 Maja zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu ku czci Konstytucji 3 Maja obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

XI. KLASYFIKACJA I NAGRODY
1. Nagrody przewidziane są dla zawodników w klasyfikacji generalnej:
za zajęcie miejsc 1-3 wśród kobiet i miejsc 1-3 wśród mężczyzn
2. Nagrodę specjalną otrzyma najstarszy biegacz, który pokona trasę w zakładanym limicie czasu..
3. Wśród dzieci i młodzieży premiowane będą trzy pierwsze miejsca w poszczególnych grupach wiekowych z podziałem na dziewczynki i chłopców. Przedział wiekowy w biegu na 1 km dwie grupy I grupa szkoła podstawowa, II grupa klasa VII, gimnazjum i starsi.

Formularz zgłoszeniowy na VI Bieg Konstytucji 3 maja. Brańszczyk 2018

================================================