Archiwa

Linki

V BIEG KONSTYTUCJI 3 MAJA – 2017 r.

Link do forlumarza:

https://goo.gl/forms/1PYkUhvZIrLjX8Ds1
Ramowy plan:
11.00 – REJESTRACJA UCZESTNKÓW
12.00 MSZA
13.30 – START
14.30/15.00 – WRĘCZENIE NAGRÓD
Regulamin:
REGULAMIN V BIEGU KONSTYTUCJI 3 MAJA – 2017 r.
I. ORGANIZATOR
Organizatorem biegu jest Parafii św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku oraz Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Brańszczyk-Odnowa
II. CELE
1. Upamiętnienie 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
4. Promocja Gminy Brańszczyk.
IV. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 03 maja 2017 r.
2. Bieg rozegrany zostanie w Brańszczyku.
V . TRASA I GODZINY STARTU
1. Dla dzieci i młodzieży (dystans 1 km) start i meta będzie mieć miejsce na parkingu przy kościele. Trasa przebiega ulicami asfaltowymi, ulicą i chodnikiem z kostki brukowej. Wiedzie ulicami Chopina, Zielone Wzgórze, Na Stoku, powrót ulicą Chopina. ( Dokładny opis przebiegu trasy zawiera mapa w załączeniu 2 ).
2. Dystans 5 km obowiązuje biegaczy (kobiety i mężczyźni). Start i meta będzie mieć miejsce na parkingu przy kościele. Trasa przebiega ulicami asfaltowymi i żwirowymi. Wiedzie ulicami Chopina, Bielińską, Kamieniecką, Ciepłą, Nakieł, powrót ulicami Bielińską i Chopina. ( Dokładny opis przebiegu trasy zawiera mapa w załączniku 2 )
3. Dla najmłodszych (226 metry) start i meta będzie mieć miejsce na parkingu przy kościele.
4. Start i początkowy odcinek wspólny dla obu biegów. Wielka grupa biegaczy, promujących zdrowy tryb życia i rodzinę, biegną dzieci, rodzice i dziadkowie.
5. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu pod rygorem dyskwalifikacji.
6. Na mecie będą się znajdować stanowiska wydawania wody i okolicznościowych nagród.
VI. LIMIT I POMIAR CZASU
1. Limit czasu biegu głównego wynosi 1 godzinę.
2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
3. Punkty kontrolne rozmieszczone będą na starcie, trasie i mecie. Ominięcie któregokolwiek punktu kontroli spowoduje dyskwalifikację.
4. Numer startowy na koszulce zawodnika stanowi dowód uczestnictwa i służy do sklasyfikowania miejsca każdego biegacza, jest gotowy do użycia i należy przymocować go z przodu na odzieży wierzchniej za pomocą agrafek. Wszelkie modyfikacje, są zabronione i mogą spowodować dyskwalifikację.
VII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszeń przyjmowane są za pośrednictwem formularza Formularz zgłoszeniowy – V Bieg Konstytucji 3 maja. Brańszczyk 2017
2. Liczba uczestników nieograniczona.
3. Uczestnictwo bezpłatne
VIII. UCZESTNICTWO
1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest odebranie pakietu startowego (numeru na koszulkę)
2. Prawo uczestnictwa w biegu mają osoby dorosłe oraz uczniowie od 2001 rocznika włącznie. Dzieci z rocznika 2003 i młodsze mogą startować w towarzystwie dorosłych/opiekunów, lub samodzielnie za zgodą rodziców w biegu na dystansie 226 m.
3. Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów.
4. Podpisując deklarację uczestnictwa uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy.
5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „zgody do udziału w biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna ( druk do pobrania załącznik 1 )
6. W dniu biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników.
7. Uczestnicy biegu poruszający się po drogach publicznych zagwarantowane mają bezpieczeństwo, trasa biegu zabezpieczona przez Policję, OSP Brańszczyk oraz Harcerski Klub Ratowniczy „Wyszków”.
IX. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów mieści się w kancelarii parafialnej i jest czynne w godzinach 15.30 -16.45, a w dniu zawodów w budynku szkoły specjalnej od godziny 11.00
X. KLASYFIKACJA I NAGRODY
1. Nagrody przewidziane są dla zawodników w klasyfikacji generalnej:
• biegaczy za miejsca 1-3 kobiet i 1-3 mężczyzn,
2. Wśród dzieci i młodzieży premiowane będą trzy pierwsze miejsca w poszczególnych grupach wiekowych z podziałem
na dziewczynki i chłopców. Przedział wiekowe: 4-6 klasa podstawowa, 1-3 gimnazjum.
XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2.Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w obu biegach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kontakt do organizatora tel. 297421493 503064579
• w sprawach zapisów: 501 578 036
2. Organizator zapewnia uczestnikom obsługę przedmedyczną na czas trwania biegu.
3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników biegu.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
5. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: parafia@branszczyk.com
6. Zabrania się jazdy po trasie na rowerach, deskorolkach itp. oraz biegu ze zwierzętami. Osoby łamiące ten przepis będą usuwane z trasy.
7. We wszystkich sprawach nieujętych regulaminem decyduje organizator biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu.
=================================================================================================