Archiwa

Linki

Regulamin I biegu masowego w Brańszczyku ku czci Konstytucji 3 Maja

I.      ORGANIZATOR

Organizatorem biegu jest Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Brańszczyku                                            

 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Brańszczyk-Odnowa                                                                                                   

Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej"
 
II. PATRONAT
Bieg odbywa się pod patronatem  Przewodniczącej Rady Gminy Brańszczyk p. Beaty Pieńkos
 
III.      CELE
1.        Upamiętnienie 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
2.        Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
3.        Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
4.        Promocja Gminy Brańszczyk.
 
IV.      TERMIN I MIEJSCE
1.        Bieg odbędzie się w dniu 03 maja 2013 r.
2.        Bieg rozegrany zostanie w Brańszczyku.
 
V . TRASA I GODZINY STARTU
1.        Dla dzieci i młodzieży (dystans 1 km) start i meta będzie mieć miejsce na parkingu przy kościele. Trasa przebiega ulicami asfaltowymi, ulicą i chodnikiem z kostki brukowej. Wiedzie ulicami Chopina, Zielone Wzgórze, Na Stoku, powrót ulicą Chopina.  (Dokładny opis przebiegu trasy zawiera mapa w załączeniu 1).
2.      Dystans 5 km obowiązuje biegaczy (kobiety i mężczyźni), uczestników Nordic Walking. Start i meta będzie mieć miejsce na parkingu przy kościele. Trasa przebiega ulicami asfaltowymi i żwirowymi. Wiedzie ulicami Chopina, Bielińską, Kamieniecką, Ciepłą, Nakieł, powrót ulicami Bielińską i Chopina. ( Dokładny opis przebiegu trasy zawiera mapa w załączniku 2)
3.     Start i początkowy odcinek wspólny dla obu biegów. Wielka grupa biegaczy, promujących zdrowy tryb życia i rodzinę, biegną dzieci, rodzice i dziadkowie.
4.       Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu pod rygorem dyskwalifikacji.
5.       Start nastąpi o godzinie 15.00
6.       Na mecie będą się znajdować stanowiska wydawania wody i okolicznościowych nagród.
 
VI.      LIMIT I POMIAR CZASU
1.        Limit czasu biegu głównego wynosi 1 godzinę.
2.        Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
3.        Punkty kontrolne rozmieszczone będą na starcie, trasie i mecie. Ominięcie któregokolwiek punktu kontroli  spowoduje dyskwalifikację.
4.        Numer startowy na koszulce zawodnika stanowi dowód uczestnictwa i służy do sklasyfikowania miejsca każdego biegacza, jest gotowy do użycia i należy przymocować go z przodu na odzieży wierzchniej za pomocą agrafek. Wszelkie modyfikacje,  są zabronione i mogą spowodować dyskwalifikację.
 
VII.      ZGŁOSZENIA
1.        Zgłoszeń można dokonywać osobiście w biurze zawodów, bądź za pośrednictwem nauczycieli W-F w szkołach
2.        Liczba uczestników nieograniczona.
3.        Zapisy internetowe przyjmowane  na adres parafii: parafia@branszczyk.com
4.       Uczestnictwo bezpłatne
 
VIII.      UCZESTNICTWO
1.        Warunkiem uczestnictwa w biegu jest odebranie pakietu startowego (numeru na koszulkę)
2.        Prawo uczestnictwa w biegu mają osoby dorosłe oraz uczniowie od 2001 rocznika włącznie. Dzieci z rocznika 2002 i młodsze mogą startować w towarzystwie dorosłych opiekunów, lub dodatkowym biegu na krótszym dystansie.
3.        Wmarszu „Nordic Walking” uczestnicy startują bez ograniczeń wiekowych. W grupie Nordic Walking start następuje obowiązkowo z kijkami.
4.        Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów.
5.        Podpisując deklarację uczestnictwa uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy.
6.        Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „zgody do udziału w biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna..       
7.        W dniu biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników.
8.        Uczestnicy biegu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
 
 
IX.      BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów mieści się w kancelarii parafialnej i jest czynne w godzinach 15.30 -16.45, a w dniu zawodów w budynku Szkoły Specjalnej w godzinach 13.00 – 14.45
.
 
                X.      KLASYFIKACJA I NAGRODY
1.        Nagrody przewidziane są dla zawodników w klasyfikacji generalnej:
·         biegaczy za miejsca 1-3 kobiet i 1-3 mężczyzn,
·         trzy nagrody do rozlosowania wśród uczestników Nordic Walking.
2.        Nagrodę otrzyma również biegacz który zajmie 13  miejsce w biegu (na podstawie pierwszej oficjalnej listy klasyfikacyjnej).
3.        Nagrodę specjalną otrzyma biegacz – najstarszy zawodnik wyłoniony wśród zawodników, który pokona trasę w zakładanym limicie czasowym.
4.        Czas osiągnięty w marszu „Nordic Walking” zachowuje tylko charakter informacyjny, nie będzie sporządzona klasyfikacja indywidualna.
5.    Wśród  dzieci i młodzieży premiowane będą trzy pierwsze miejsca w poszczególnych grupach wiekowych z podziałem           
      na dziewczynki i chłopców. Przedział wiekowy między poszczególnymi grupami wiekowymi wynosi jeden rok.
 
XI.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.        Kontakt do organizatora tel. 603 280 222
·         w sprawach zapisów: parafia@branszczyk.com
·         w sprawach organizacyjnych: Jan Szymanik
2.        Organizator zapewnia uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania biegu.
3.        Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników biegu.
4.        Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
5.        Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: parafia@branszczyk.com
6.        Zabrania się jazdy po trasie na rowerach, deskorolkach itp. oraz biegu ze zwierzętami. Osoby łamiące ten przepis będą usuwane z trasy.
7.        We wszystkich sprawach nieujętych regulaminem decyduje organizator biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu.