Archiwa

Linki

NOWENNA PRZED ŚWIĘTEM NMP Z LOURDES I ŚWIATOWYM DNIEM CHOREGO

 
Dzień 11 lutego to nie tylko wspomnienie objawień Matki Bożej z Lourdes, ale również jest to szczególny dzień naszej wspólnej modlitwy za ludzi chorych, cierpiących. Prawda o cierpieniu staje przed nami w całej swej wymowie. 
Tajemnica cierpienia. Dlaczego mnie ono spotkało? Dlaczego ja? Za co? Nieszczęście, gniew, żal… Jak trudno się z tym pogodzić, że cierpienie jest wpisane na stałe w nasze życie. Czy próbujemy je zrozumieć? Odkryć jego wartość, zaakceptować, nadać mu nowy wymiar, sens? Na pewno nie jest to łatwe. Może się jednak to dokonać jedynie na modlitwie, na kolanach, w obecności Tego, który wziął na siebie największe cierpienie, by nadać mu nowy sens – wymiar zbawczy. Chrystus zaprasza człowieka do współdziałania w tym dziele!
Świadkiem owej prawdy jest Jan Paweł II, który swoim życiem, chorobą i śmiercią pokazał nam, jak współcierpieć z Chrystusem w duchu miłości i zjednoczenia z Nim. Rozważania Jana Pawła II skierowane do chorych, cierpiących, zamieszczone w tej książeczce, niech będą pomocą w naszej wspólnej modlitwie. 
Wołajmy wspólnie w intencji wszystkich chorych, zarówno tych bliskich naszemu sercu, jak i tych nam nieznanych, by potrafili ciągle na nowo odkrywać sens cierpienia jako udział w zbawczym dziele odkupienia człowieka. Byśmy i my, kiedy nam przyjdzie stanąć w obliczu cierpienia, choroby, umieli przyjąć je i dać Chrystusowe świadectwo jego przeżywania.
NOWENNA PRZED ŚWIĘTEM NMP Z LOURDES I ŚWIATOWYM DNIEM CHOREGO
(codziennie można dodać własną intencję)
 
Dzień pierwszy nowenny 
2 lutego
Z okazji Światowego Dnia Chorego, który przypada w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, z radością kieruję do was wszystkich serdeczne pozdrowienie. Ten dzień prowadzi nas w duchu przed grotę Massabielle, byśmy zatrzymując się tam, na modlitwie powierzyli macierzyńskiej opiece Maryi wszystkich chorych, szczególnie tych najciężej doświadczonych cierpieniem na ciele i umyśle.
Również choroba jest wezwaniem do nawrócenia i do całkowitego zawierzenia Chrystusowi, który jest jedynym źródłem zbawienia dla wszystkich ludzi i dla całego człowieka. Niech Matka Boża wyprosi dla każdego z was, drodzy bracia i siostry, pociechę duchową i cielesną.
Jan Paweł II, 
Z przemówienia do chorych i ich opiekunów, 11 lutego 1997
Módlmy się: Boże, Twoja wola kieruje wszystkimi chwilami naszego życia, okaż swoją moc nad Twoimi chorymi sługami i służebnicami (można wymienić swoich bliskich chorych), dotknij ich swoją miłością. Przemień ich lęk i obawy w radosne dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Święta Maryjo, Matko wierzących,
Nasza Pani z Lourdes,
módl się za nami.
 
Dzień drugi nowenny 
3 lutego
Drodzy bracia i siostry, którzy nosicie w swoim ciele i duszy znaki ludzkiego cierpienia, zwracam się do was z miłością z okazji Światowego Dnia Chorego. Pozdrawiam zwłaszcza was – chorzy – którzy otrzymaliście łaskę wiary w Chrystusa. W Nim, solidarnym z wszystkimi cierpiącymi, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla zbawienia ludzi, znajdujecie siłę, by przeżywać ból jako zbawcze cierpienie.Chrystus przeszedł „dobrze czyniąc i uzdrawiając” chorych (Dz 10,38).
Chciałbym stanąć obok was, by koić wasze udręki, umacniać odwagę, ożywiać nadzieję, aby każdy z was umiał złożyć samego siebie w darze Chrystusowi dla dobra Kościoła i świata. 
Jan Paweł II, 
Z orędzia na II Światowy Dzień Chorego, 1994
Módlmy się: Boże, Twoja wola kieruje wszystkimi chwilami naszego życia, okaż swoją moc nad Twoimi chorymi sługami i służebnicami (można wymienić swoich bliskich chorych), dotknij ich swoją miłością. Przemień ich lęk i obawy w radosne dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Święta Maryjo, Matko wierzących,
Nasza Pani z Lourdes,
módl się za nami.
 
Dzień trzeci nowenny
4 lutego
Czyż cierpienie nie jest przeszkodą dla szczęścia i powodem odejścia od Boga? Niewątpliwie istnieją utrapienia, które z ludzkiego punktu widzenia wydają się pozbawione jakiegokolwiek sensu. 
W rzeczywistości jednak, jeśli Pan Jezus, Słowo Wcielone, nazwał błogosławionymi tych, „którzy się smucą” (Mt 5,4), to dlatego, że istnieje głębszy punkt widzenia – z perspektywy Boga, który wszystkich powołuje do życia oraz do wiecznego królestwa miłości i pokoju, chociaż niekiedy przez cierpienie i śmierć.
Jan Paweł II,
Z orędzia na II Światowy Dzień Chorego, 1994
Módlmy się: Boże, Twoja wola kieruje wszystkimi chwilami naszego życia, okaż swoją moc nad Twoimi chorymi sługami i służebnicami, szczególnie konającymi (można wymienić swoich bliskich chorych), dotknij ich swoją miłością. Przemień ich lęk i obawy w radosne dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Święta Maryjo, Matko wierzących,
Nasza Pani z Lourdes,
módl się za nami.
 
Dzień czwarty nowenny 
5 lutego
Aby zaczerpnąć światła prawdy o cierpieniu, musimy przede wszystkim wsłuchać się w słowo Boże, zawarte w Piśmie św., które można nazwać także „wielką księgą o cierpieniu” (Salvifici doloris [List apostolski Jana Pawła II z 1984 r. Zbawcze cierpienie, 6]. Znajdujemy bowiem w nim „obszerny rejestr sytuacji na różny sposób bolesnych dla człowieka” (tamże, 7), różnorodne doświadczenia zła, które wywołują nieuniknione pytanie: „Dlaczego?”. W Księdze Hioba to pytanie znalazło najbardziej dramatyczny wyraz, a równocześnie pierwszą częściową odpowiedź. Historia tego człowieka sprawiedliwego, udręczonego na wszelkie sposoby mimo jego niewinności, dowodzi, że nie jest prawdą, że każde cierpienie jest następstwem winy i posiada charakter kary (tamże, 11).
Pełną i ostateczną odpowiedzią dla Hioba jest Chrystus. W Chrystusie cierpienie zostaje włączone w misterium nieskończonej miłości, która promieniuje z Boga w trójcy Jedynego i staje się wyrazem miłości i narzędziem odkupienia, staje się więc cierpieniem zbawczym. 
Jan Paweł II,
Z orędzia na II Światowy Dzień Chorego, 1994
Módlmy się: Boże, Twoja wola kieruje wszystkimi chwilami naszego życia, okaż swoją moc nad Twoimi chorymi sługami i służebnicami (można wymienić swoich bliskich chorych), dotknij ich swoją miłością. Przemień ich lęk i obawy w radosne dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Święta Maryjo, Matko wierzących,
Nasza Pani z Lourdes,
módl się za nami.
 
Dzień piąty nowenny
6 lutego
Zdarza się czasem, że pod ciężarem dotkliwego i nieznośnego cierpienia ktoś czyni wyrzut Bogu, oskarżając Go o niesprawiedliwość; skarga cichnie jednak na ustach tego, kto wpatruje się w Ukrzyżowanego, który cierpi „dobrowolnie” i „niewinnie” (Salvifici doloris, 18). Nie można stawiać zarzutów Bogu solidarnemu z ludzkimi cierpieniami!
Jan Paweł II,
Z orędzia na II Światowy Dzień Chorego, 1994
Módlmy się: Boże, Twoja wola kieruje wszystkimi chwilami naszego życia, okaż swoją moc nad Twoimi chorymi sługami i służebnicami (można wymienić swoich bliskich chorych), dotknij ich swoją miłością. Przemień ich lęk i obawy w radosne dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Święta Maryjo, Matko wierzących,
Nasza Pani z Lourdes,
módl się za nami.
 
Dzień szósty nowenny 
7 lutego
Rozum, który sam zdolny jest uchwycić różnicę między cierpieniem i złem, oświecony przez wiarę, pojmuje, że dzięki łasce każdy ból może stać się przedłużeniem misterium odkupienia, które – chociaż wypełniło się w Chrystusie – „jest stale otwarte na każdą miłość, która wyraża się w ludzkim cierpieniu” (Salvifici doloris, 24). Wszystkie utrapienia życia mogą stać się znakami i obietnicami przyszłej chwały: „Cieszcie się – zachęca List św. Piotra – im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały” (1 P 4,13). 
Jan Paweł II,
Z orędzia na II Światowy Dzień Chorego, 1994
Módlmy się: Boże, Twoja wola kieruje wszystkimi chwilami naszego życia, okaż swoją moc nad Twoimi chorymi sługami i służebnicami (można wymienić swoich bliskich chorych), dotknij ich swoją miłością. Przemień ich lęk i obawy w radosne dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Święta Maryjo, Matko wierzących,
Nasza Pani z Lourdes,
módl się za nami.
 
Dzień siódmy nowenny 
8 lutego
W dniu liturgicznego wspomnienia Matki Bożej z Lourdes patrzymy na Maryję jako na żywą ikonę ewangelii cierpienia. Prześledźcie w myśli wydarzenia Jej życia. Znajdziecie Maryję w ubóstwie domu w Nazarecie, w upokorzeniu betlejemskiej stajni, wśród niedostatku w czasie ucieczki do Egiptu, w trudzie pokornej i błogosławionej pracy z Jezusem i Józefem.
Zwłaszcza po proroctwie Symeona, które zapowiadało uczestnictwo Matki w cierpieniu Syna (Łk 2,34), zrodziło się w Maryi jak gdyby głębokie, tajemnicze przeczucie bólu. Wraz z Synem także Ona zaczęła zbliżać się do krzyża. „Właśnie na Kalwarii cierpienie Matki, u boku cierpiącego Jezusa, osiągnęło stopień przechodzący wszelką ludzką wyobraźnię; było ono jednak w tajemniczy i nadprzyrodzony sposób owocne dla odkupienia świata” (Salvifici doloris, 25).
Jan Paweł II,
Z orędzia na II Światowy Dzień Chorego, 1994
Módlmy się: Boże, Twoja wola kieruje wszystkimi chwilami naszego życia, okaż swoją moc nad Twoimi chorymi sługami i służebnicami (można wymienić swoich bliskich chorych), dotknij ich swoją miłością, pomóż im wpatrywać się w Maryję. Przemień ich lęk i obawy w radosne dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Święta Maryjo, Matko wierzących,
Nasza Pani z Lourdes,
módl się za nami.
 
Dzień ósmy nowenny
9 lutego
Zwracam się do was, pracownicy służby zdrowia, lekarze, pielęgniarze i pielęgniarki, kapelani i siostry zakonne, pracownicy techniczni i administracyjni, opiekunowie społeczni i wolontariusze. Na wzór Dobrego Samarytanina pomagacie i służycie chorym i cierpiącym, szanując w nich zawsze przede wszystkim obecność Jezusa cierpiącego. Strzeżcie się obojętności, która może wynikać z przyzwyczajenia. Odnawiajcie codziennie postanowienie bycia braćmi i siostrami wszystkich bez żadnej różnicy; w swoją niezastąpioną pracę zawodową wkładajcie „serce”, które jedynie jest zdolne nadać im ludzkie oblicze. 
Jan Paweł II, 
Z orędzia na II Światowy Dzień Chorego, 1994
Módlmy się: Boże, Twoja wola kieruje wszystkimi chwilami naszego życia, okaż swoją moc nad Twoimi sługami i służebnicami, zwłaszcza nad pracownikami służby zdrowia i wszystkimi otaczającymi chorych swą opieką, dotknij ich swoją miłością. Przemień ludzki lęk i obawy w radosne dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Święta Maryjo, Matko wierzących,
Nasza Pani z Lourdes,
módl się za nami.
 
Dzień dziewiąty nowenny
10 lutego
Zwracam się do was, przywódcy państw, abyście uważali ochronę zdrowia za pierwszorzędny problem w skali całego świata.
Jednym z celów Światowego Dnia Chorego jest szeroka akcja budzenia wrażliwości na poważne i pilne problemy opieki zdrowotnej i zdrowia. Prawie dwie trzecie ludzkości nie jest jeszcze objęte podstawową opieką medyczną, a środki przeznaczone na ten cel są często niewystarczające. Nadzwyczajny postęp wiedzy i techniki oraz rozwój środków społecznego przekazu przyczyniają się nieustannie do umacniania nadziei.
Jan Paweł II, 
Z orędzia na II Światowy Dzień Chorego, 1994
Módlmy się: Boże, Twoja wola kieruje wszystkimi chwilami naszego życia, okaż swoją moc nad Twoimi sługami i służebnicami, szczególnie nad przywódcami państw, dotknij ich swoją miłością. Przemień ludzki lęk i obawy w radosne dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Święta Maryjo, Matko wierzących,
Nasza Pani z Lourdes,
módl się za nami.