Archiwa

Linki

Na najbliższy tydzień 15 – 21.02.2016 r.

  1. W piątek o godzinie 15.00 Msza św. a po niej, adoracja Najświętszego Sakramentu: g. 15.30 Koronka do Bożego Miłosierdzia; g. 16.00 Różaniec, a o g. 16.30 Droga Krzyżowa; g. 17.00 Msza św.
  2. W sobotę Msza św. o g. 9.00. Po południu o g. 15.00 z adoracją Najświętszego Sakramentu ze Wspólnotą Intronizacji NSPJ i o g. 17.00
  3. Przyszła niedziela – II Wielkiego Postu – jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami „Miłosierni aż po krańce świata”. Ofiary na tacę przeznaczymy na pomoc polskim misjonarzom.
  4. Władze miasta i powiatu oraz oddział Wyszkowski Ligi Morskiej i Rzecznej zapraszają na Koncert z okazji Zaślubin  Polski z Morzem w dniu 20 lutego (sobota) o g. 17.00 w auli Wyższej Szkoły Pawła Włodkowica w Wyszkowie, wstęp wolny.

———————————————————–

 

Orędzie Papieża Franciszka na XXIV Światowy Dzień Chorego 2016 r.

 

 

Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja:
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5)

Drodzy bracia i siostry,

XXIV Światowy Dzień Chorego jest dla mnie okazją, by w szczególny sposób być blisko was drodzy chorzy, a także osób, które się wami opiekują.

Ponieważ ten Dzień będzie uroczyście obchodzony w Ziemi Świętej pragnęrozważyć ewangeliczny opis wesela w Kanie Galilejskiej (J 2, 1-11), gdzie Jezus dokonał pierwszego cudu na prośbę swojej Matki. Wybrany temat – „Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5) wpisuje się bardzo dobrze w obchody Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Uroczysta Msza św. 11 lutego 2016 r., w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, będzie celebrowana właśnie w Nazarecie, gdzie „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14). W Nazarecie również, zgodnie z przekazem ewangelisty Łukasza, Jezus rozpoczął swoją zbawczą misję odnosząc do siebie słowa proroka Izajasza: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana” (4, 18-19).

Choroba, zwłaszcza ciężka, zawsze wywołuje kryzys w ludzkiej egzystencji i niesie ze sobą głębokie pytania. W pierwszej chwili może niekiedy wywołać bunt: dlaczego mnie to spotkało? Może prowadzić do rozpaczy, do przekonania, że wszystko stracone, że nic już nie ma sensu…

W tych sytuacjach wiara w Boga jest, z jednej strony, wystawiona na próbę, a jednocześnie ujawnia swą pozytywną moc. Nie dlatego, że dzięki wierze znika choroba czy ból, czy też pytania, jakie one rodzą, lecz dlatego, że daje ona klucz, który pozwala odkryć głęboki sens tego, co przeżywamy, pozwala nam zobaczyć, że choroba może być drogą do większej bliskości z Jezusem, który idzie u naszego boku, dźwigając krzyż. Ten klucz daje nam Maryja, Matka, która dobrze zna tę drogę.

Na weselu w Kanie Galilejskiej Maryja jawi się jako kobieta zatroskana, która widzi ważny problem nowożeńców: skończyło się wino, symbol świątecznej radości. Dostrzega Ona trudność, traktuje ją jako swoją własną, w dyskretny sposób zaczyna natychmiast działać. Nie stoi i patrzy obojętnie, nie traci czasu na osądzanie, lecz zwraca się do Jezusa i przedstawia Mu problem: „Nie mają wina” (J 2, 3). A kiedy Jezus daje Jej do zrozumienia, że nie nadeszła jeszcze Jego godzina, by się objawił (por. w. 4), Maryja mówi do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (w. 5). Wówczas Jezus dokonuje cudu, przemieniając znaczną ilość wody w wino, które okazuje się najlepsze na całym weselu. Czego uczy nas tajemnica wesela w Kanie Galilejskiej w odniesieniu do Światowego Dnia Chorego?

Uczta weselna w Kanie jest ikoną Kościoła: w centrum jest miłosierny Jezus, który czyni znak; wokół Niego są uczniowie, zalążek nowej wspólnoty; blisko Jezusa i Jego uczniów jest Maryja, Matka opatrznościowa i prosząca. Uczestniczy Ona w radości zwykłych ludzi i przyczynia się do tego, by była jeszcze większa; oręduje u swojego Syna dla dobra nowożeńców i wszystkich gości. A Jezus nie odmawia prośbie swojej Matki. Ileż nadziei dla nas wszystkich w tym wydarzeniu! Mamy Matkę, której oczy są czujne i dobre jak oczy Syna; Jej macierzyńskie serce jest pełne miłosierdzia, jak On; Jej ręce chcą pomagać, jak ręce Jezusa, które łamały chleb dla łaknących, które dotykały chorych i ich uzdrawiały. Napełnia nas to ufnością i otwiera na łaskę i miłosierdzie Chrystusa. Wstawiennictwo Maryi pozwala nam zaznać pociechy, za którą apostoł Paweł błogosławi Boga: „Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Ten, który nas pociesza w każdym naszym ucisku, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakimkolwiek ucisku, tą pociechą, której doznajemy od Boga. Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy (2 Kor 1, 3-5). Maryja jest Matką pocieszenia, która pociesza swoje dzieci.

W Kanie Galilejskiej zarysowują się cechy wyróżniające Jezusa i Jego misję: On jest Tym, który pomaga osobom w potrzebie i w trudnej sytuacji. I rzeczywiście w swojej mesjańskiej posłudze uzdrowi wielu z chorób, dolegliwości, uwolni od złych duchów, obdarzy wzrokiem niewidomych, sprawi, że chromi będą chodzić, przywróci trędowatym zdrowie i godność, wskrzesi umarłych, będzie głosił ubogim dobrą nowinę (por. Łk 7, 21-22). Prośba Maryi podczas przyjęcia weselnego, podszepnięta przez Ducha Świętego Jej macierzyńskiemu sercu, ujawniła nie tylko mesjańską moc Jezusa, ale także Jego miłosierdzie.

W trosce Maryi odzwierciedla się czułość Boga. Ta czułość uobecnia się w życiu licznych osób, które są blisko chorych i potrafią zrozumieć ich potrzeby, nawet najbardziej niedostrzegalne, ponieważ patrzą oczami pełnymi miłości. Ileż razy mama przy łóżku chorego dziecka, czy syn opiekujący się starszym rodzicem, bądź też wnuk będący blisko dziadka lub babci składa swoje prośby w ręce Matki Bożej! Dla drogich nam osób, które cierpią z powodu choroby, prosimy przede wszystkim o zdrowie; sam Jezus objawił obecność królestwa Bożego właśnie przez uzdrowienia: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają” (Mt 11, 4-5). Lecz miłość ożywiana przez wiarę sprawia, że prosimy dla nich o coś więcej niż zdrowie fizyczne: prosimy o pokój, o pogodę ducha w życiu, która rodzi się w sercu i jest darem Boga, owocem Ducha Świętego, którego Ojciec nigdy nie odmawia tym, którzy Go o to z ufnością proszą.

W scenie z Kany Galilejskiej oprócz Jezusa i Jego Matki są też osoby nazwane „sługami”, którzy otrzymują od Niej tę wskazówkę: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). Rzeczywiście cud następuje za sprawą Chrystusa, jednakże do dokonania nadzwyczajnego znaku chce On posłużyć się ludzką pomocą. Mógłby sprawić, by wino pojawiło się bezpośrednio w stągwiach, lecz chce włączyć we współpracę ludzi i prosi sługi, by napełnili je wodą. Jak cenne i miłe Bogu jest bycie sługami drugich! Bardziej niż cokolwiek innego upodabnia nas to do Jezusa, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć” (Mk 10, 45). Te bezimienne postaci z Ewangelii uczą nas bardzo wiele. Nie tylko okazują posłuszeństwo, ale okazują je wielkodusznie: napełniają stągwie po brzegi (por. J 2, 7). Ufają Matce Jezusa i wykonują szybko i dobrze to, o co są proszone, bez narzekania, bez kalkulacji.

W tym Światowym Dniu Chorego możemy prosić Jezusa miłosiernego, przez wstawiennictwo Maryi, Jego i naszej Matki, aby obdarzył nas wszystkich gotowością służby potrzebującym, a konkretnie naszym braciom i siostrom chorym. Niekiedy posługa ta może być męcząca, ciężka, ale jesteśmy pewni, że Chrystus Pan nie omieszka przeobrazić naszego ludzkiego wysiłku w coś boskiego. My również możemy być rękami, ramionami, sercami, które pomagają Bogu w dokonywaniu cudów, często ukrytych. My również, zdrowi lub chorzy, możemy ofiarować nasze trudy i cierpienia, jak tę zwykłą wodę, która wypełniła stągwie na weselu w Kanie Galilejskiej i została przemieniona w najlepsze wino. Pomagając dyskretnie osobom cierpiącym, podobnie jak w chorobie, bierzemy na swoje barki codzienny krzyż i idziemy za Mistrzem (por. Łk 9, 23) i choć spotkanie z cierpieniem będzie zawsze tajemnicą, Jezus pomaga nam odsłonić jego sens.

Jeśli będziemy umieli słuchać głosu Tej, która mówi również do nas: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”, Jezus zawsze będzie przemieniał wodę naszego życia w wyborne wino. Tym samym ten Światowy Dzień Chorego, obchodzony uroczyście w Ziemi Świętej pomoże urzeczywistnić życzenie, które wyraziłem w Bulli ogłaszającej Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia: „Niech ten Rok Jubileuszowy, przeżyty w miłosierdziu, ułatwi spotkanie z [judaizmem i z islamem] oraz z innymi szlachetnymi tradycjami religijnymi; niech sprawi, że staniemy się bardziej otwarci na dialog, aby poznać się lepiej i wzajemnie zrozumieć; niech wyeliminuje wszelkie formy zamknięcia i pogardy i odrzuci wszelką przemoc i dyskryminację” (por. Misericordiae Vultus, 23). Każdy szpital czy klinika mogą być widzialnym znakiem i miejscem promowania kultury spotkania i pokoju, gdzie doświadczenie choroby i cierpienia, a także profesjonalna i braterska pomoc przyczyniają się do przezwyciężenia wszelkich granic i podziałów.

Przykładami tego są dla nas dwie siostry zakonne kanonizowane w maju tego roku: św. Maria Alfonsyna Danil Ghattas i św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego Baouardy, dwie córki Ziemi Świętej. Pierwsza była świadkiem łagodności i jedności; dawała wyraźne świadectwo tego, jak ważne jest, byśmy stawali się odpowiedzialni za siebie nawzajem, byśmy żyli wzajemnie sobie służąc. Druga, kobieta prosta i niewykształcona, była posłuszna Duchowi Świętemu i stała się narzędziem spotkania ze światem muzułmańskim.

Wszystkim, którzy służą chorym i cierpiącym, życzę, by ożywiał ich duch Maryi, Matki Miłosierdzia. „Słodycz Jej spojrzenia niech nam towarzyszy w tym Roku Świętym, abyśmy wszyscy potrafili odkryć radość z czułości Boga” (por. tamże, 24) i aby odzwierciedlała się ona w naszych sercach i w naszych gestach. Powierzajmy wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny lęki i utrapienia razem z radościami i pociechą. Do Niej zwracajmy się w modlitwie, aby kierowała na nas swoje miłosierne oczy, zwłaszcza w chwilach bólu i byśmy za Jej sprawą byli godni kontemplować dziś i na wieki Oblicze miłosierdzia, jej Syna Jezusa.

Do tej modlitwy za was wszystkich dołączam moje Apostolskie Błogosławieństwo.

Watykan, 15 września 2015 r.

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

Franciscus 

——————————————————————————————————————————————————-

 

ŻYCZENIA BISKUPA ŁOMŻYŃSKIEGO NA BOŻE NARODZENIE

 

Umiłowani Bracia i Siostry,

 

Dzisiejszej nocy, w pełni czasów (Ga 4, 4), zesłał Bóg swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby objawić nam w sposób ostateczny i pełny swoją miłość. Jezus Chrystus, zapowiadany przez proroków, jest obliczem miłosierdzia Ojca. On swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą odsłania nam miłosierdzie Boga, które jest większe od każdego grzechu i którego nikt nie może ograniczyć (por. bulla Papieża Franciszka Misericordiae vultus).Tylko w Bożym miłosierdziu sparaliżowany duchowo i moralnie świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście.

 Niech Dziecię Jezus otwiera Wasze serca na nadzieję bycia kochanym przez  Boga, pomimo grzechów i słabości. Niech kontemplowanie tajemnicy miłosierdzia w Roku Jubileuszowym będzie źródłem radości, ukojenia i pokoju.

 

Wraz z Księżmi Biskupami z całego serca przyzywam Bożego błogosławieństwa, wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia i świętego Józefa dla każdej rodziny i każdego z Was.

 

 

 

 

 

Wasz Biskup

                                                                                      + Janusz Stepnowski

 

 

Łomża, Boże Narodzenie 2015 r.

——————————————————————————————————–

 

Pomnik Grupy Operacyjnej “Wyszków”

 

 

”"

 

W Wyszkowie, koło kościoła Św. Idziego,  5 grudnia 2015 r., w urodziny Marszałka Józefa Piłsudskiego, został odsłonięty i poświęcony pomnik GO “Wyszków”, ufundowany przez społeczeństwo Ziemi Wyszkowskiej i Związek Piłsudczyków RP Okręg Nadbużański w Wyszkowie.

———————————————————————————————————————————

 

Zaproszenie na Jasełka

Wigilia 2015 Zaproszenie

 

Rekolekcje adwentowe w Roku Miłosierdzia

Program rekolekcji adwentowych w parafii Brańszczyk, 10 – 11 – 12 grudnia 2015 r.

Czwartek, 10.12.

g. 9.00 różaniec – I część – prowadzą KŻR  z Przyjm 

g. 9.30 Msza św. z nauką ogólną

g.11.30 różaniec – II część  - prowadzą KŻR z Trzcianki

g.12.00 Msza św. z Sakramentem Namaszczenia Chorych

g.14.30 różaniec – III część   prowadzą dzieci ze szkół podst.

g.15.00 Msza św. dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej

g.16.30 różaniec- IV część – prowadzą KŻR z  Brańszczyka

g.17.00 Msza św. z nauką ogólną

Piątek, 11.12.

g.  9.00 -  różaniec – I część  - prowadzą KŻR  z Bud Starych i Nowych

g. 9.30 Msza św. z nauką ogólną

g.11.30 różaniec – II część  – prowadzi Wspólnota dla Intronizacji NSPJ   

g.12.00Msza św. z nauką ogólną

g.14.30 różaniec – III część – prowadzi młodzież gimnazjum

g.15.00 Msza św. dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej

g.16.30 różaniec IV część – prowadzą KŻR z  Niemir

g.17.00 Msza św. z nauką do rodziców młodzieży gimnazjalnej

Sobota, 12,12.

g.  9.00 -  różaniec – I część  - prowadzą KŻR  z N. Brańszczyka i Turzyna

g. 9.30 Msza św. z nauką ogólną

g.11.30 różaniec – II część  – prowadzą dzieci 

g.12.00Msza św.  dla dzieci

g.14.30 różaniec – III część – prowadzi młodzież gimnazjum

g.15.00 Msza św. dla młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich

g.16.30 różaniec IV część – prowadzą KŻR z  Ojcowizny i Knurowca

g.17.00 Msza św. z nauką ogólną

————

Spowiedź w czwartek, piątek i sobotę od g. 9.00 do 13.00 i od g. 14.30 do 17.00

Chorych w domach odwiedzimy w środę, 09 grudnia od g. 10.00, prosimy o zgłoszenia.

——————————————————————————————————————-

 

Jubileuszowe XX Łomżyńskie Dni Społeczne

Konferencja popularno-naukowa

w ramach Jubileuszowych XX Łomżyńskich Dni Społecznych

 

“Wczoraj, dziś i jutro Kościoła Katolickiego w diecezji łomżyńskiej”

z okazji 90 lat istnienia diecezji łomżyńskiej (1925 – 2015)

24 października 2015 r. (sobota)

 

Organizatorzy:

  • Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich DŁ – w tym: Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Akademia Społeczna w Łomży
  • Łomżyńska Kuria Diecezjalna
  • Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży
  • Muzeum Diecezjalne w Łomży
  • WSD im Papieża Jana Pawła II w Łomży

 

Sesja plenarna – Aula Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży (Sadowa 12A)

9.00: Rozpoczęcie konferencji i powitanie uczestników

9.15: Wprowadzenie w temat konferencjiks. dr Wojciech Nowacki – Łomża

9.20: Od diecezji sejneńskiej do diecezji łomżyńskiejks. dr hab. Józef Łupiński prof. UKSW – Warszawa – Łomża

9.40: Od Kościoła masowego do Kościoła wspólnoty wspólnot w diecezji łomżyńskiejks. kan. Aleksander Suchocki – proboszcz parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Drozdowie

10.00: przerwa, możliwość zapoznania się z ofertą wydawniczą prezentowaną w kuluarach

10.15: Cechy szczególne religijności i duchowości wiernych diecezji łomżyńskiejks. dr Dariusz Tułowiecki  Kraków – Łomża

10.35: Duszpasterskie wyzwania przyszłości stojące przed Kościołem łomżyńskim ks. dr Jacek Czaplicki – Łomża

10.55: 90 lat budownictwa sakralnego na terenie diecezji łomżyńskiej. Neogotyk a historia współczesna  – ks. mgr lic. Tomasz Grabowski – Łomża

ok. 11.20 – przejście do katedry

12.00:  Msza św. koncelebrowana w 90. rocznicę powstania diecezji łomżyńskiej, pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego  – katedra łomżyńska 

 

13.15 – Otwarcie wystawy „Kościół, kościółek, kapliczka” w Muzeum Diecezjalnym i wręczenie nagród laureatom pleneru malarskiego – Muzeum Diecezjalne w Łomży, ul Giełczyńska 20A

 

13.45: posiłekCentrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży (Sadowa 12A)

 

14.15 -15.45:  Spotkania panelowe Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży – sala na I piętrze (Sadowa 12A)

1. Rozwój i znaczenie duszpasterstwa rodzin w diecezji łomżyńskiej – moderatorzy: ks. dr Jacek Kotowski – Diecezjalny Duszpasterz Rodzin, Katarzyna i Krzysztof Jankowscy – Domowy Kościół

2. Wyzwania stojące przed apostolstwem trzeźwościw diecezji łomżyńskiej – moderator: ks. mgr lic. Tomasz Wilga

3. Zadania stojące przed katechezą i duszpasterstwem młodzieżyw diecezji łomżyńskiej – moderatorzy: ks. dr Zbigniew Pyskło i ks. dr Jarosław Kotowski

4. Kościół wspólnota wspólnot w Kościele łomżyńskim – moderator: ks. dr Wojciech Nowacki

5. Wkład Kościoła łomżyńskiego w bogactwo Kościoła powszechnego – moderator: ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

6. Duszpasterska troska o diecezję biskupa Mikołaja Sasinowskiego – moderator: ks. dr hab. Józef Łupiński, prof. UKSW

7. Osoba i dziedzictwo biskupa Stanisława Kostki Łukomskiego – moderator: ks. dr Tadeusz Białous

 

Wydarzenia towarzyszące

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej – 23.10.2015 – nadanie jednej z ulic w Łomży nazwy Ks. Biskupa  Stanisława  Kostki Łukomskiego – Muzeum Diecezjalne, godz. 11.00 (od 10.00 możliwość zwiedzania Muzeum)

 

Patronat medialny: CEM SpesMediaGroup Łomża

———————————–

 

Komunikat ” Koronka na ulicach miast”

W dniu beatyfikacji bł. ks. Michała Sopoćko powstała w Kościele spontaniczna inicjatywa modlitewna o nazwie „Koronka na ulicach miast”. To 10 minut szczególnego wołania, zapraszania Boga do różnych przestrzeni naszego życia: prywatnego i społecznego. Spróbujmy zaprosić do przeżywania tego świętego czasu naszą parafię, wspólnotę, rodzinę, przyjaciół czy sąsiadów. W tym roku ofiarujmy modlitwę Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji młodzieży przygotowującej się do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, w intencji naszej diecezji obchodzącej 90. rocznicę powstania oraz o owoce Roku Miłosierdzia.

Modlitwa Koronki powinna rozpocząć się, w różnych miejscach naszych miast, miasteczek i wsi, w poniedziałek, 28 września br. o godz. 15.00. Zwracamy się z prośbą do Księży Proboszczów, aby, wychodząc naprzeciw inicjatywie wiernych świeckich, pomogli w organizacji modlitwy w różnych miejscach swoich parafii.

Należy również poinformować parafian o „Koronce na ulicach miast” w czasie Mszy św., w niedzielę 27 września br. i zachęcić ich do udziału w tym modlitewnym wydarzeniu.

Łomża, dnia 22 września 2015 r.

N.1446/2015

—————

W Brańszczyku odmówimy Koronkę przy pomniku Jana Pawła II. Serdecznie zapraszamy. Duszpasterze

 

——————————————————————————————————-

 

                                                                                  ks. Jacek Czaplicki

                                                                                   Przewodniczący

                                                                      Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

 

 

Na pomoc Ewuni

Ewunia od 4 lat choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Nawrót choroby uniemożliwił jej rozpoczęcie nauki w szkole. – „Pierwszy raz choroba dopadła Ewunię w marcu 2011 roku, miała wtedy dwa latka. Nie było łatwo… ale daliśmy radę. Przed zakończeniem leczenia podtrzymującego w czerwcu 2013 roku dowiedzieliśmy się o wznowieniu choroby. Tym razem było jeszcze gorzej, ale daliśmy radę. Teraz, w sierpniu 2015 roku nastąpił nawrót choroby… ale my znowu damy radę” – w apelu o pomoc piszą rodzice Ewuni, Urszula i Marek Stokarscy. – „W leczeniu Ewuni wykorzystano już wszystkie możliwości, jakie daje europejska medycyna, były różne chemioterapie, radioterapia, megachemia, przeszczep szpiku. Wydawałoby się, że nic nie jest w stanie pokonać komórek nowotworowych.
Na świecie istnieje jednak jeszcze jeden lek, ostatnia szansa na życie Ewuni – to dwufenotypowe przeciwciała antyCD3/ antyCD19. Niestety, jest to lek nierefundowany przez NFZ.
Mamy około 21 dni na zebranie 350 000,00 zł.
My wiemy, że każdy ma swoje życie, swoje kłopoty i wydatki, u nas doszła do tego choroba naszej córki, z którą nie poradzimy sobie bez Waszej pomocy.
Potrzebujemy Państwa wsparcia finansowego. Mobilizujemy wszystkie możliwe siły i możliwości, aby uratować naszą córkę… poruszymy niebo i ziemię, aby brak pieniędzy nie odebrał nam szansy na życie naszego dziecka…
Ewunia jest pod opieką Fundacji „Zdążyć z pomocą” i to właśnie ona zajmuje się zbieraniem środków. Nie pobiera za to żadnych opłat, więc każda wpłacona przez państwa kwota będzie wykorzystana by uratować życie naszej ukochanej Ewuni…
Prosimy… Ewunia potrzebuje Twojej pomocy….”
Środki na leczenie Ewuni Stokarskiej można przekazywać na konto:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
Bank BPH S.A.
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Tytułem:
22014 Stokarska Ewa darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
————————————————————–
 

W Polsce łatwiej o wódkę niż chleb – w miesiącu sierpniu – ku rozwadze

Jest taki kraj, którego naród modli się o chleb powszedni, bo… znacznie łatwiej kupić w nim alkohol. To III RP.

Krajem mlekiem i miodem płynącym Polska nie była nigdy. Wiele jednak wskazuje na to, że zaczynamy być państwem ociekającym mocnymi trunkami. Jak pisze poniedziałkowa „”, w Polsce łatwiej jest kupić alkohol niż chleb. Między Bugiem a Odrą mamy bowiem aż 250 tys. zarejestrowanych punktów sprzedaży alkoholu.

Oznacza to, że jeden monopolowy przypada na 265 osób. To niestety zdecydowanie więcej niż limity wyznaczone przez ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia. Według WHO jeden sklep z wódką powinien przypadać na 1-1,5 tys. obywateli.

Zdaniem wielu ekspertów to właśnie powszechna dostępność trunków sprawia, że spożycie alkoholu w Polsce wyraźnie rośnie. W 2013 r. Polak konsumował średnio 9,67 litra czystego alkoholu. To mniej niż np. w Cechach, jednak bardziej niepokojący jest jednak fakt, że dziś 18 proc. Polaków wypija więcej niż 70 proc. sprzedawanych nad Wisłą napojów wyskokowych.

 

Jeden monopolowy przypada w Polsce na 265 osób. Według WHO jeden sklep z wódką powinien przypadać na 1-1,5 tys. obywateli.

 

Problemy alkoholowe wynikające z nadużywania alkoholu to nie tylko sprawa najbliższej rodziny, na co zwracają uwagę mieszkańcy, którzy często boją się przechodzić obok sklepów monopolowych. Samorządy także tracą, gdy ich pieniądze idą na bezpieczeństwo, zdrowie i sprawy socjalne. Także lokalne władze zaczęły zwracać uwagę na problemy wynikające z nadużywania alkoholu i zaostrzają przepisy. Na przykład w Warszawie niedawno zwiększono minimalną odległość punktów z trunkami od ogrodzeń obiektów takich jak m.in. kościoły i szkoły do 100 metrów. Zaś w Krakowie ma się zmniejszyć o 122 miejski limit liczby sklepów monopolowych.

Tyle, że według prawa nie jest możliwe uznaniowe odebranie koncesji. Dlatego samorządy chcą zmiany prawa zwiększającej możliwość ograniczania przez nich liczby takich sklepów. Nie da się jednak nic poradzić na wyjątkowo niską cenę alkoholu: za średnie wynagrodzenie możemy teraz kupić 2,5 razy więcej trunków niż w ubiegłej dekadzie.    MD/Rzeczpospolita

——————————————————————